Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3763
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Praca w Urzędzie » Ogłoszenia o pracy w PUP
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Ogłoszenia o pracy w PUPDyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
Specjalista ds. programów - stażysta
 
Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony
 
Wymagania  niezbędne :
 
-          wykształcenie  wyższe 
-          biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, PROTON i urządzeń biurowych
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
           pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014r.,  poz. 1202 z późn. zm).
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
           przestępstwo skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy
           (Dz.U. z 2016 r., poz. 645)
-          znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na powierzonym  stanowisku
           pracy,
 
Wymagania  dodatkowe :
 
-          mile widziany odbyty staż w urzędzie pracy,
-          umiejętność  pracy w zespole,
-          odpowiedzialność,
-          komunikatywność,
-          kreatywność,
-          sumienność,
-          dyspozycyjność,
-          odporność  na  stres,
-          umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.
  
Zakres  zadań :
1. Przygotowywanie  i  opracowywanie  projektów,  programów, analiz  z  zakresu  promocji  zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz  aktywizacji  zawodowej  finansowanych  ze  środków  krajowych  oraz   unijnych:

 • określenie   celów  programu  i  planowanie  jego  rezultatów,
 • określenie  działań  i  ich  kolejności – harmonogram  realizacji,
 • ocena  czasu  realizacji  programów,
 • ocena  zasobów  niezbędnych  do  uzyskania  celów  założonych   programie,
 • uzasadnienie  realizacji  programu,
 • podział  odpowiedzialności za przygotowanie  poszczególnych  części  składowych  projektu,  programu,
 • konstrukcja  budżetu.

2. Wdrażanie  i  realizacja usług  i  instrumentów  na  powiatowym  rynku  pracy:

 • nadzorowanie  umów  cywilno- prawnych zawartych  w  ramach  projektów i  programów,
 • monitorowanie  rezultatów  projektów  i  programów  realizowanych  w  ramach  środków  krajowych  i  unijnych,
 • sporządzanie  sprawozdań  z  zakresu  realizacji  projektów i  programów,
 • ocena  efektów  projektów  i  programów  realizowanych  w  roku  budżetowym,
 • współpraca  z  partnerami  w  zakresie  programowania, wdrażania  oraz  realizacji  usług  i  instrumentów  wsparcia.

3. Prognozowanie  potrzeb  finansowych  w  zakresie inicjowanych  projektów  i   programów.
4. Prowadzenie  korespondencji  w   zakresie  programów  i  projektów.
5. Udział  w  pracach  zespołu  projektowego  przygotowującego  projekty, wnioski i aplikacje. 
6. Opracowywanie  materiałów  promocyjnych – statystycznych  w  zakresie  rynku  pracy w  tym  zadań 
    realizowanych  w  ramach  EFS.
7. Współpraca  z  pracownikami Centrum Aktywizacji Zawodowej  oraz  innymi  pracownikami  Urzędu 
8. Dokonywanie  odpowiednich  zapisów  w  komputerowej  bazie  danych  oraz  innych  obowiązujących 
    dokumentach  i  formularzach.
9. Bieżące  kontrolowanie  prawidłowości  wykonywania  własnej  pracy,  z  uwzględnieniem  postanowień 
    zawartych  w regulaminie  oraz  obowiązków  wynikających  z  posiadanego  zakresu  czynności.
10. Wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  bezpośredniego  przełożonego,  oraz Dyrektora  Urzędu   
 
Wymagane  dokumenty:
-          list  motywacyjny,
-          życiorys (CV) ,
-          kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-          kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-          kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-          oświadczenie o:

▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

* oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  ( zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2135) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm.)”

                                                                                                                          ..............................

   podpis      

Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  :
 
Specjalista ds. programów - stażysta
 
w   Biurze Podawczym  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie  do dnia  27.05.2016 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania : 
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz
************************************************************


Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony

Wymagania  niezbędne :
-          wykształcenie  wyższe ekonomiczne/administracyjne/prawne,
-          biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
-          posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej pięć lat działalności
           gospodarczej,
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o
           pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.),
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
           przestępstwo skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
-          nieposzlakowana opinia,
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy
           (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.),
-          znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
-          znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na powierzonym  stanowisku
           pracy.
 
Wymagania dodatkowe:
-          znajomość uwarunkowań lokalnego rynku pracy,
-          umiejętność zarządzaniem zasobami ludzkimi,
-          wysoka kultura osobista,
-          odporność na stres,
-          umiejętność pracy w zespole,
-          umiejętność samodzielnego organizowania pracy i terminowego wykonywania zadań,
-          dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność.
 
Zakres  zadań :
-          Zastępstwo  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  zgodnie  z Regulaminem organizacyjnym    oraz  
           udzielonymi  upoważnieniami.
-          Realizacja  zadań  określonych  w  ustawie  z  dnia 20 kwietnia 2004 roku  o promocji  zatrudnienia  i 
           instytucjach  rynku  pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).
-          Planowanie, wytyczanie  kierunków  działania,  organizacja  pracy  podległych  działów, stanowisk.
-          Bezpośredni  nadzór  i kontrola nad  działalnością  podległych  działów, stanowisk.
-          Promocja   usług    urzędu.
-          Podejmowanie  decyzji  oraz  wydawanie  dyspozycji  z  zakresu  działania  podległych  działów, stanowisk.
-          Inicjowanie  efektywnych  programów  rynku  pracy. Nadzór i odpowiedzialność za ich przygotowanie i
           prawidłową realizację.
-          Nadzór  i  odpowiedzialność  za  realizację  zadań    realizowanych  ze  środków  FP  oraz  innych  źródeł 
           finansowania zgodnie z zatwierdzonymi planami, podpisanymi umowami.
-          Nadzór  nad  prawidłowym  i rzetelnym  przeprowadzaniem  procedur  dotyczących  zamówień  publicznych 
           zgodnie  z  ustawą  prawo  zamówień  publicznych.
-          Koordynowanie  i  nadzorowanie  realizacji  zadań  w  zakresie  wyznaczonym  przez  Dyrektora  Urzędu.
-          Kontrola  i  ocena  realizacji  zadań  podległych  działów i stanowisk.
 
Wymagane  dokumenty:
-          list  motywacyjny,
-          życiorys (CV) ,
-          kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-          kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-          kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-          oświadczenie o:

▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

* oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 2135) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)”                                                                                                          

..............................

                                                                                                                       podpis        

Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  :
 
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
 
w   sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie  do 15.05.2016 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania : 
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz

************************************************************


Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
KSIĘGOWY

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony
 
Wymagania  niezbędne :
 
-          wykształcenie  wyższe ekonomiczne,
-          staż pracy w dziale finansowo-księgowym,
-          biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, PROTON i urządzeń biurowych,
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
           2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.),
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
           przestępstwo skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy
           (Dz. U. z 2015 r. poz. 149  z późn. zm.),
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania na  powierzonym stanowisku
           pracy.
     
Wymagania  dodatkowe :
doświadczenie w pracy na w/w stanowisku,
- znajomość ustaw:
a) o rachunkowości,
b) o finansach publicznych,
c) kodeks postępowania administracyjnego,
d) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość rozporządzeń:
a) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
   ze źródeł zagranicznych,
b) w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
   samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
   funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
   Polskiej,
 
-          mile widziany odbyty staż pracy w urzędzie pracy w dziale finansowo-księgowym,
-          umiejętność  pracy  w  zespole,
-          odpowiedzialność,
-          komunikatywność,
-          kreatywność,
-          sumienność,
-          dyspozycyjność,
-          odporność  na  stres,
-          umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.
 
Zakres  zadań :
 
1.      Prowadzenie dokumentacji  i  ewidencji księgowej operacji gospodarczych realizowanych w ramach środków
         ZFŚS, PFRON;
2.      Prowadzenie ksiąg rachunkowych ZFŚS, PFRON  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami
         ustalonymi w zakładowej polityce rachunkowości oraz innych wewnętrznych aktach prawnych dotyczących
         spraw finansowo-księgowych;
3.      Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych dotyczących PFRON ( w zakresie finansowo-księgowym);
4.      Sporządzanie niezbędnych zestawień wydatków w ramach PFRON; 
5.      Sporządzanie niezbędnych zestawień wydatków w ramach ZFŚS;
6.      Bieżąca kontrola wydatków wskazanych w pkt. 4 i 5 oraz uzgadnianie tych wydatków ze stanowiskami
         merytorycznymi PUP;
7.      Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ( w tym okresowe ustalanie
         przeprowadzonych inwentaryzacji z inwentarzem i księgami rachunkowymi, oraz okresowe naliczanie
         amortyzacji i umorzeń);
8.      Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentacji finansowo-księgowej, a w szczególności
         wniosków o refundację składanych przez pracodawców i przedsiębiorców,
9.      Rozliczanie kosztów podróży służbowych (delegacje/polecenia wyjazdu służbowego);
10.    Sporządzanie przelewów w obowiązującym w jednostce elektronicznym systemie obsługi bankowej;
11.    Prowadzenie windykacji należności jednostki, polegającej w szczególności na:
a)      prowadzeniu rejestrów dłużników jednostki na podstawie otrzymanej dokumentacji z działów merytorycznych,
b)      bieżący monitoring wpływów należności,
c)      wysyłanie upomnień ( w tym prowadzenie rejestru wysłanych upomnień ),
d)      wystawianie tytułów wykonawczych oraz przekazywanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego ( w tym
         prowadzenie rejestru wystawionych tytułów wykonawczych ),
e)      okresowe naliczanie odsetek od należności nie wpłaconych w terminie,
f)       uzgadnianie windykowanych należności z ewidencją księgową,
g)      współpraca z radcą prawnym
h)      współpraca ze stanowiskami merytorycznymi w zakresie windykowanych należności;
i)       przygotowywanie wezwań do zapłaty;
12.    Obliczanie ekwiwalentu pomocy brutto ( EDB ) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
13.    Sporządzanie dokumentów księgowych ( w oparciu o otrzymaną dokumentację )
14.    Udział w procesie zarządzania ryzykiem w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka
15.    Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora PUP.
 
 
Wymagane  dokumenty:
 
-          list  motywacyjny,
-          życiorys (CV) ,
-          kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-          kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-          kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-          oświadczenie o:

▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

* oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 2135) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
                                                                                                           

..............................

                                                                                                                     podpis        

Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem:
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze :
 
KSIĘGOWY

w sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
 
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie   do  27.04.2016 roku  (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz
na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania :
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz

************************************************************


Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
Specjalista ds. programów - stażysta

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony
 
Wymagania  niezbędne :
 
-          wykształcenie  wyższe 
-          biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, PROTON i urządzeń biurowych
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
           pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm).
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
           przestępstwo skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy
           (Dz.U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.)
-          znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na powierzonym  stanowisku
           pracy,
 
Wymagania  dodatkowe :
 
-          mile widziany odbyty staż w urzędzie pracy,
-          umiejętność  pracy w zespole,
-          odpowiedzialność,
-          komunikatywność,
-          kreatywność,
-          sumienność,
-          dyspozycyjność,
-          odporność  na  stres,
-          umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.

Zakres  zadań :
1. Przygotowywanie  i  opracowywanie  projektów,  programów, analiz  z  zakresu  promocji  zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz  aktywizacji  zawodowej  finansowanych  ze  środków  krajowych  oraz   unijnych:

 • określenie   celów  programu  i  planowanie  jego  rezultatów,
 • określenie  działań  i  ich  kolejności – harmonogram  realizacji,
 • ocena  czasu  realizacji  programów,
 • ocena  zasobów  niezbędnych  do  uzyskania  celów  założonych   programie,
 • uzasadnienie  realizacji  programu,
 • podział  odpowiedzialności za przygotowanie  poszczególnych  części  składowych  projektu,  programu,
 • konstrukcja  budżetu.

2. Wdrażanie  i  realizacja usług  i  instrumentów  na  powiatowym  rynku  pracy:

 • nadzorowanie  umów  cywilno- prawnych zawartych  w  ramach  projektów i  programów,
 • monitorowanie  rezultatów  projektów  i  programów  realizowanych  w  ramach  środków  krajowych  i  unijnych,
 • sporządzanie  sprawozdań  z  zakresu  realizacji  projektów i  programów,
 • ocena  efektów  projektów  i  programów  realizowanych  w  roku  budżetowym,
 • współpraca  z  partnerami  w  zakresie  programowania, wdrażania  oraz  realizacji  usług  i  instrumentów  wsparcia.

3. Prognozowanie  potrzeb  finansowych  w  zakresie inicjowanych  projektów  i   programów.
4. Prowadzenie  korespondencji  w   zakresie  programów  i  projektów.
5. Udział  w  pracach  zespołu  projektowego  przygotowującego  projekty, wnioski i aplikacje. 
6. Opracowywanie  materiałów  promocyjnych – statystycznych  w  zakresie  rynku  pracy      w  tym  zadań 
    realizowanych  w  ramach  EFS.
7. Współpraca  z  pracownikami Centrum Aktywizacji Zawodowej  oraz  innymi  pracownikami  Urzędu 
8. Dokonywanie  odpowiednich  zapisów  w  komputerowej  bazie  danych  oraz  innych  obowiązujących 
    dokumentach  i  formularzach.
9. Bieżące  kontrolowanie  prawidłowości  wykonywania  własnej  pracy,  z  uwzględnieniem  postanowień 
    zawartych  w regulaminie  oraz  obowiązków  wynikających  z  posiadanego  zakresu  czynności.
10. Wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  bezpośredniego  przełożonego,  oraz Dyrektora  Urzędu   
 
Wymagane  dokumenty:
-          list  motywacyjny,
-          życiorys (CV) ,
-          kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-          kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-          kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-          oświadczenie o:

▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

* oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  ( zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2135) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.)
                                                                                                                           

..............................

                                                                                                                                      podpis         

Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  :
 
Specjalista ds. programów - stażysta
 
w   sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie  do dnia  27.04.2016 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania :
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz

************************************************************


Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne  stanowiska  urzędnicze  w Dziale Ewidencji, Świadczeń, Informacji i Administracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
REFERENT DS. REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Liczba etatów  - 2  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony
 
Wymagania  niezbędne :
 
-          wykształcenie  wyższe  ekonomiczne / administracyjne
-          biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, PROTON, SEPI i urządzeń biurowych
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
           pracownikach samorządowych(Dz.U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm).
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne          
           przestępstwo skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i instytucjach  rynku 
           pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.)
-          znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na 
           powierzonym  stanowisku pracy,
 
Wymagania  dodatkowe :
 
-          mile widziany odbyty staż w urzędzie pracy,
-          umiejętność  pracy w zespole,
-          odpowiedzialność,
-          komunikatywność,
-          kreatywność,
-          sumienność,
-          dyspozycyjność,
-          odporność  na  stres,
-          umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.
 
Zakres  zadań :
 
1.      Rejestracja osób bezrobotnych, poszukujących pracy.
2.      Ustalania statusu oraz uprawnień osoby rejestrującej się oraz pozbawianie tych uprawnień.
3.      Obsługa wypłat.
4.      Zgłaszanie i wyłączanie bezrobotnych oraz członków rodziny „ do” i  „z” ubezpieczenia społecznego bądź
         zdrowotnego:- gromadzenie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 5.     Sporządzanie i wydawanie informacji o osiągniętych dochodach – formularz PIT 11
         - w wersji papierowej i elektronicznej.                          
 6.     Sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych.
 7.     Wydawanie zaświadczeń:
         - w wersji papierowej bądź elektronicznej / w tym SEPI /.
 8.     Prowadzenie korespondencji w zakresie wykonywanych zadań ustawowych.
 9.     Współpraca z wszystkimi działami oraz komórkami w zakresie realizowanych zadań
         ustawowych.
10.    Gromadzenie, aktualizowanie oraz przechowywanie niezbędnej dokumentacji w związku
         z realizowanymi zadaniami.                            
11.    Bieżąca samokontrola poprawności wykonywanych zadań z uwzględnieniem
         obowiązujących przepisów  ustawowych, regulaminów oraz zarządzeń.
12.    Udział w procesie zarządzania ryzykiem w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka
13.    Przygotowanie informacji z zakresu dostępu do informacji publicznej.
 
Wymagane  dokumenty:
 
-          list  motywacyjny,
-          życiorys (CV) ,
-          kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-          kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-          kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-          oświadczenie o:

▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych 

* oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych   ( Dz. U. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.)
                                                                                                                          

.............................. 

         podpis         

 
Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  :
 
REFERENT DS. REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
 
w   sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie  do dnia  29 marca 2016 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania : 
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz

************************************************************


Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI KADR

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony

Wymagania  niezbędne :

- wykształcenie  wyższe  ekonomiczne / prawnicze,
- biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, PROTON i urządzeń biurowych,
- posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o          pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.),
- pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
- znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149  z późn. zm.),
- znajomość Kodeksu Pracy,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania na  powierzonym stanowisku pracy.
     
Wymagania  dodatkowe :
 
doświadczenie w pracy na w/w stanowisku
- mile widziany odbyty staż pracy w urzędzie pracy,
- umiejętność  pracy  w  zespole,
- odpowiedzialność,
- komunikatywność,
- kreatywność,
- sumienność,
- dyspozycyjność,
- odporność  na  stres,
- umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.
 
Zakres  zadań :
 
1. Prowadzenie spraw osobowych  pracowników  urzędu.
-  Przygotowanie dokumentów dotyczących: nawiązania, przebiegu  i rozwiązania stosunku  pracy oraz kompletowanie dokumentów osobowych kandydatów  do zatrudnienia 
- wydawanie skierowań na wstępne,  okresowe i kontrolne  badania lekarskie oraz prowadzenie  rejestru  wniosków  pracowników o zwrot  kosztów  zakupu okularów  korygujących  wzrok,
- wydawanie  skierowań na przeszkolenie w zakresie BHP  i  ppoż.
- prowadzenie  korespondencji w sprawach   ze   stosunku    pracy,
- prowadzenie ewidencji kadr,
- kompletowanie   dokumentów i  kierowanie  do ZUS   wniosków emerytalno –rentowych oraz przekazywanie  informacji  do  ZUS  o  zatrudnieniu   i  zwalnianiu  pracowników   w   tym   również   emeryta  (rencisty),
- prowadzenie  rejestru  i  sporządzanie  umów  dotyczących  używania  pojazdów    prywatnych  do  celów  służbowych oraz umów  cywilno  prawnych  z  pracownikami.
 
2. Zarządzanie  danymi   dotyczącymi   składników   płacy   pracowników
- gromadzenie i modyfikowanie aktualnych danych dot. składników  płacy  pracownika,
- ustalenie   uprawnień   do :  wypłaty   dodatkowego  wynagrodzenia   rocznego, wysługi  lat i nagrody jubileuszowej,
- sporządzanie i ewidencjonowanie wniosków o nagrody, odprawy rentowe i emerytalne itp.
- sporządzanie wykazów osób objętych przeszeregowaniem i awansem wraz z rozliczeniem skutków finansowych,
- uaktualnianie zmian w istniejących umowach o pracę w związku ze zmianami warunków   wynagrodzenia  pracowników  wynikających  z   przeszeregowań, awansów   lub   zmiany   innych   składników   wynagrodzenia,
- sporządzanie    decyzji    przyznającej   dodatek   i   imienną  listę  pracowników, którym  dodatek  do  wynagrodzenia  przyznano.
 
3. Prowadzenie dokumentacji dot. szkoleń pracowników oraz prowadzenie rejestru szkoleń. 
4. Prowadzenie dokumentacji związanej z delegacjami służbowymi. 
5. Przygotowanie wydruków komputerowych na potrzeby komórki finansowo-księgowej oraz prowadzenie zestawień statystycznych. 
6. Kontrola dyscypliny pracy :
- prowadzenie  ewidencji czasu  przepracowanego i nieprzepracowanego  w formie   kartoteki indywidualnej pracowników /Karty ewidencji czasu pracy/ sporządzanie   analiz   z  nieprzepracowanego   czasu pracy  oraz sporządzanie   list   obecności,
- opracowywanie   projektów   planów    urlopowo – wypoczynkowych oraz nadzór nad ich realizacją.
 
Wymagane  dokumenty:
 
- list  motywacyjny,
- życiorys (CV) ,
- kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
- kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
- oświadczenie o:
   ▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
   ▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
   ▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych
 
* oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  (zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych    (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 
                                                                                                                        
                                                                                                 ...........................................                                                                                                                                                                                                                                   podpis

 

Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem:
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze : SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI KADR
 
w sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
 
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno

w  terminie   do  dnia   24.02.2016 roku  (liczy  się  data  wpływu do urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz
na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania :
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz

************************************************************Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
POŚREDNIK  PRACY

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony

Wymagania  niezbędne:

 • wykształcenie  wyższe
 • minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z pośrednictwem pracy,
 • biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, SEPI i urządzeń biurowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223,  poz. 1458 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 • znajomość Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.),
 • znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
 • znajomość obowiązujących przepisów regulujących tryb postępowania na powierzonym stanowisku.

Wymagania  dodatkowe:

 • umiejętność  pracy  w  zespole,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • odporność  na  stres,
 • umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.

Zakres  zadań:
 
1.   Wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów:

 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.
 • rozporządzenia MPiPS z dnia 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014, poz. 667)

2. Świadczenie usług pośrednictwa pracy w różnych formach .
3. Pozyskiwanie i realizowanie ofert pracy od pracodawców krajowych.
4. Upowszechnianie ofert pracy krajowych i zagranicznych.
5. Prowadzenie kart pracodawców krajowych.
6. Organizowanie giełd pracy, spotkań, targów pracy.
7. Współpraca z WUP przy realizacji pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.
8. Współpraca z pozostałymi pracownikami CAZ-u, Działu Ewidencji Świadczeń i innymi stanowiskami.
 
Wymagane  dokumenty:

 • list  motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
 • oświadczenie o:
  ▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,*
  ▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

* oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą:
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  (zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”
                                                                                                                          
 

..............................
podpis          

Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem:
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  POŚREDNIK  PRACY 
 
w sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na adres:
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w terminie  do dnia  21.12.2015 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20.
 
Plik do pobrania:
 
Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz

************************************************************

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 

POŚREDNIK  PRACY

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony

Wymagania  niezbędne:

 • wykształcenie  wyższe,
 • minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z pośrednictwem pracy,
 • biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, SEPI i urządzeń biurowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223,  poz. 1458 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 • znajomość Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.),
 • znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
 • znajomość obowiązujących przepisów regulujących tryb postępowania na powierzonym stanowisku.

Wymagania  dodatkowe:

 • umiejętność  pracy  w  zespole,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • odporność  na  stres,
 • umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.

Zakres  zadań:
 
1.   Wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów:

 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.
 • rozporządzenia MPiPS z dnia 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014, poz. 667)

2. Świadczenie usług pośrednictwa pracy w różnych formach.
3. Pozyskiwanie i realizowanie ofert pracy od pracodawców krajowych.
4. Upowszechnianie ofert pracy krajowych i zagranicznych.
5. Prowadzenie kart pracodawców krajowych.
6. Organizowanie giełd pracy, spotkań, targów pracy.
7. Współpraca z WUP przy realizacji pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.
8. Współpraca z pozostałymi pracownikami CAZ-u, Działu Ewidencji Świadczeń
     i innymi stanowiskami.
 
Wymagane  dokumenty:

 • list  motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
 • oświadczenie o:
  ▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,*
  ▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  ▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

* oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą:
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  (zgodnie  z  ustawą      z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”
                                                                                                                           

.............................. 
podpis              

 
Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem:
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  POŚREDNIK  PRACY 
 
w sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na adres:
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w terminie  do dnia  23.10.2015 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20.
 
Plik do pobrania:
Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz

************************************************************

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 

DORADCA ZAWODOWY

 Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony
 
Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie  wyższe,
 • minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z pośrednictwem pracy,
 • biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, SEPI i urządzeń biurowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 • znajomość Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.),
 • znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
 • znajomość obowiązujących przepisów regulujących tryb postępowania na powierzonym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność  pracy  w  zespole,
 • odpowiedzialność
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • odporność  na  stres,
 • umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.

Zakres zadań:
 
1.   Wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów:

 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.
 • rozporządzenia MPiPS z dnia 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014, poz. 667)

2. Świadczenie usług poradnictwa zawodowego na rzecz osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP w różnych formach.
3. Pomoc pracodawcom krajowym w:

 • doborze kandydatów do zatrudnienia
 • rozwoju zawodowym

4. Prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
5. Organizowanie giełd pracy, spotkań, targów pracy.
6. Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności
    zawodowej do pracy i zawodu oraz kierunku kształcenia.
7. Współpraca z pozostałymi pracownikami CAZ-u, Działu Ewidencji Świadczeń i innymi stanowiskami.

Wymagane dokumenty:

 • list  motywacyjny,  
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
 • oświadczenie o:
  ▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,*
  ▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  ▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych 

* oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  (zgodnie  z  ustawą      z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2014 r. ,poz. 1182) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”
                                                                                                                          

..............................
podpis              

 
Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem:
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  DORADCA ZAWODOWY
 
w  sekretariacie  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na adres:
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie  do dnia 23.10.2015 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20.
 
Plik do pobrania:
Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz
 
************************************************************
                                                
Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
REFERENT DS. REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

 - umowa na czas określony
 
Wymagania  niezbędne :
-          wykształcenie  wyższe  ekonomiczne / prawnicze
-          biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, SEPI i urządzeń biurowych
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  
           pracownikach samorządowych(Dz.U. Nr223 poz.1458 z późn. zm).
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
           skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy (Dz.U. z
           2013r. poz. 674 z późn.zm.)
-          znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na powierzonym  stanowisku pracy,
  
Wymagania  dodatkowe :
 
-    mile widziany  odbyty staż pracy w urzędzie pracy,
-    umiejętność  pracy  w  zespole,
-    odpowiedzialność,
-    komunikatywność,
-    kreatywność,
-    sumienność,
-    dyspozycyjność,
-    odporność  na  stres,
-    umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.
  
Zakres  zadań :
 
1. Rejestracja osób bezrobotnych, poszukujących pracy.
2. Ustalania statusu oraz uprawnień osoby rejestrującej się oraz pozbawianie tych uprawnień.
3. Obsługa wypłat.
4. Zgłaszanie i wyłączanie bezrobotnych oraz członków rodziny „ do” i  „z” ubezpieczenia społecznego bądź zdrowotnego:
    - gromadzenie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
5. Sporządzanie i wydawanie informacji o osiągniętych dochodach – formularz PIT 11- w wersji papierowej i
    elektronicznej.                          
6. Sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych.
7. Wydawanie zaświadczeń:
   - w wersji papierowej bądź elektronicznej / w tym SEPI /.
8. Prowadzenie korespondencji w zakresie wykonywanych zadań ustawowych.
9. Współpraca z wszystkimi działami oraz komórkami w zakresie realizowanych zadań ustawowych.
10. Gromadzenie, aktualizowanie oraz przechowywanie niezbędnej dokumentacji w związku
      z realizowanymi zadaniami.                            
11. Bieżąca samokontrola poprawności wykonywanych zadań z uwzględnieniem
      obowiązujących przepisów  ustawowych, regulaminów oraz zarządzeń.
12. Udział w procesie zarządzania ryzykiem w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka
13. Przygotowanie informacji z zakresu dostępu do informacji publicznej.
 
Wymagane  dokumenty:
 
-          list  motywacyjny,
-          życiorys (CV) ,
-          kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-          kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-          kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-          oświadczenie o:

▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

* oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  ( zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 1182 z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych   (Dz. U. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.)
                                                                                                                          

                   ..............................
podpis         

Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  : REFERENT DS. REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
 
w   sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie  do dnia  03.08.2015 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania :
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 Pobierz

************************************************************


Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
POŚREDNIK  PRACY-DORADCA KLIENTA

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

 - umowa na czas określony
 
Wymagania  niezbędne :
- wykształcenie  wyższe 
- minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym
- posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach    samorządowych(Dz.U. Nr223 poz.1458 z późn. zm).
- pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 
Wymagania  dodatkowe :
- znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 149)
- znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
- dobra  znajomość  obsługi  komputera  i  urządzeń biurowych,
- znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na powierzonym  stanowisku pracy,
- umiejętność  pracy  w  zespole,
- odpowiedzialność,
- komunikatywność,
- kreatywność,
- sumienność,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.
  
Zakres  zadań :
1. Realizacja  zadań  ustawowych  powiatowego  urzędu  pracy  w  zakresie pośrednictwa pracy.
2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz  pracodawcom  w pozyskaniu nowych pracowników
3. Marketing usług oferowanych przez urząd:
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami oraz innymi instytucjami
- pozyskiwanie  i  realizacja   ofert  pracy
- organizacja  giełd  i  targów  pracy
4. Dobór  kandydatów  i  kierowanie osób bezrobotnych ( w tym absolwentów) na subwencjonowane miejsca pracy.
5. Współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej.
6. Pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w obszarze działania urzędu.
7. Obsługa  komputerowych baz danych w zakresie pośrednictwa pracy.
8. Współpraca z  innymi  komórkami  w  zakresie  niezbędnym   na  stanowisku.
9. Sporządzanie  sprawozdań.
  
Wymagane  dokumenty:
- list  motywacyjny,
- życiorys (CV) ,
- kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
- kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
- oświadczenie o:
     ▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
     ▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
     ▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych
 
* oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie   przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą:
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  ( zgodnie  z  ustawą      z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych   ( Dz. U. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.)"


                                                                                                    ............................                                    

                                                                                                              podpis

 
Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  POŚREDNIK  PRACY-DORADCA KLIENTA 
 
w   sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie  do dnia    16.04.2015r.   (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania :
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
Pobierz
 
************************************************************
Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  w PUP  Gniezno. 

Informatyk

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania  niezbędne :
 
- wykształcenie  wyższe  o  kierunku informatyka;
- minimum  4  letnie  doświadczenie zawodowe  na  stanowisku  Informatyk;
- znajomość  zagadnień informatycznych w zakresie ochrony danych osobowych systemów zabezpieczeń oraz      
  bezpieczeństwa sieci;
- umiejętność z zakresu konfiguracji i obsługi sieci komputerowych, znajomość protokołu  TCP/IP;
- znajomość technologii sieciowych VLAN, IPSEC, BGP oraz konfiguracji urządzeń  sieciowych (router, switch,
  urządzenie UTM);
- znajomość systemów Microsoft, Active Directory, SUSE Linux oraz pakietów biurowych;
- wiedza z zakresu relacyjnych baz danych MS SQL, PostgreSQL
- praktyczna znajomość sprzętu komputerowego;
- umiejętność samodzielnego diagnozowania, analizowania problemów i znajdowania rozwiązań oraz zdolność
  szybkiej reakcji na stany awaryjne w zakresie sprzętu  komputerowego;
- posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
  pracownikach samorządowych,
- pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
  skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 
Wymagania  dodatkowe :
 
- wiedza z zakresu zamówień publicznych w sektorze IT;
- znajomość sieciowego systemu operacyjnego Novell NetWare;
- znajomość oprogramowania do wirtualizacji;
- znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji, instrukcji itp.;
- znajomość  ustawy   o  promocji  zatrudnienia  i   instytucjach  rynku  pracy;
- znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego;
- odpowiedzialność;
- komunikatywność;
- operatywność;
- sumienność;
- umiejętność  pracy w  zespole;
- dyspozycyjność;
- odporność  na  stres.
 
Zakres  zadań :
 
- administrowanie Systemem Informatycznym Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie zgodnie z obowiązującą
  Polityką  Bezpieczeństwa;
- instalacja, konfiguracja oraz administrowanie systemami Windows, Windows Server;
- bieżące utrzymanie i administrowanie siecią LAN/WAN funkcjonującą w Urzędzie;
- wsparcie techniczne pracowników w zakresie usuwania usterek sprzętu komputerowego (stacje robocze, drukarki);
- okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu komputerowego;
- gospodarowanie zasobami sieciowymi, przeglądanie, tworzenie kopii zapasowych;
- zapewnienie ciągłości działania usług i systemów funkcjonujących w Urzędzie;
- wykonywanie czynności analitycznych i statystycznych, opracowywanie danych statystycznych dotyczących rynku
  pracy;
- wdrażanie i realizacja procedur IT;
 
Wymagane  dokumenty:
 
-          list  motywacyjny,
-          życiorys – curriculum  vitae,
-          kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-          kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-          kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-          oświadczenie o:
                ▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
                ▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
                ▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

* oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  ( zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póżn. zm.) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr223, poz. 1458)
                                                                                                                           

                                                                             .............................  
                                                                                      podpisPowyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :

Nabór  na stanowisko urzędnicze  INFORMATYK

w   sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :  Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno


w  terminie  do dnia   4 SIERPNIA 2014 r.  (liczy  się  data  wpływu do  urzędu).

Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie  ul. Sobieskiego 20,  piętro II

Plik do pobrania : 
Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz

************************************************************

Projekt   współfinansowany  ze   środków  Unii  Europejskiej   w   ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na wolne 
stanowisko  urzędnicze  w PUP  Gniezno.  


POŚREDNIK  PRACY 

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy 

- umowa na czas określony
 
Wymagania  niezbędne :
 
-          wykształcenie  wyższe 
-          minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z pośrednictwem pracy,
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
           o pracownikach samorządowych(Dz.U. Nr223 poz.1458 z późn. zm).
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
           przestępstwo skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 
Wymagania  dodatkowe :
 
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy
           (Dz.U. z 2013r. poz. 674 z późn.zm.)
-          znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
-          dobra  znajomość  obsługi  komputera  i  urządzeń biurowych,
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na 
           powierzonym  stanowisku pracy,
-          umiejętność  pracy  w  zespole,
-          odpowiedzialność,
-          komunikatywność,
-          kreatywność,
-          sumienność,
-          dyspozycyjność,
-          odporność  na  stres,
-          umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.
 
 Zakres  zadań :
1. Realizacja  zadań  ustawowych  powiatowego  urzędu  pracy  w  zakresie pośrednictwa pracy.
2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz 
    pracodawcom  w pozyskaniu nowych pracowników
3. Marketing usług oferowanych przez urząd:
         -        nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami oraz innymi instytucjami
         -        pozyskiwanie  i  realizacja   ofert  pracy
         -        organizacja  giełd  i  targów  pracy
4.  Dobór  kandydatów  i  kierowanie osób bezrobotnych ( w tym absolwentów) na subwencjonowane miejsca pracy.
5. Współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w
    danym rejonie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej.
6. Pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w obszarze działania urzędu.
7. Obsługa  komputerowych baz danych w zakresie pośrednictwa pracy.
8. Współpraca z  innymi  komórkami  w  zakresie  niezbędnym na stanowisku.
9. Sporządzanie  sprawozdań.
 
 Wymagane  dokumenty:
 
-  list  motywacyjny,
-  życiorys (CV) ,
-  kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-  kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-  kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-  oświadczenie o:
   ▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
   ▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
   ▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych
 
* oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  ( zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.)
                                                                                                                          
..............................                                                                                                            
         podpis
 
Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  POŚREDNIK  PRACY 
 
w   sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie  do dnia   11.02.2014 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania :
Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz


Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na wolne 
stanowisko  urzędnicze  w PUP  Gniezno.  


STANOWISKO DS. OBSŁUGI INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy 

- umowa na czas określony 
 
Wymagania  niezbędne :
 
-          wykształcenie  wyższe  preferowane z zakresu rachunkowości,
-          minimum 2 lata doświadczenia w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
            o pracownikach samorządowych(Dz.U. Nr223 poz.1458 z późn. zm).
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
            przestępstwo skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 
Wymagania  dodatkowe :
 
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy
           (Dz.U. z 2013r. poz. 674 z późn.zm.)
-          znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
-          dobra  znajomość  obsługi  komputera  i  urządzeń biurowych, w tym programu Excel
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na powierzonym  stanowisku pracy,
-          umiejętność  pracy  w  zespole,
-          odpowiedzialność,
-          komunikatywność,
-          kreatywność,
-          sumienność,
-          dyspozycyjność,
-          odporność  na  stres,
-          umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy. 
  
Zakres  zadań :
 
1. Przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji stażu, weryfikacja powyższych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,
2. Przygotowywanie oraz parafowanie umów dotyczących organizacji stażu,
3. Monitorowanie wydatkowanych środków przeznaczonych na staże:
- komputerowa rejestracja zaangażowanych środków,
- sporządzanie miesięcznych zestawień zaangażowanych oraz wydatkowanych środków,
- przekazywanie sporządzonych zestawień innym stanowiskom merytorycznym,
- analiza dokonywanych wydatków wg. ustalonych kryteriów
4. Prowadzenie rejestrów:
- wniosków dotyczących organizacji stażu (z uwzględnieniem sposobu realizacji);
- zawieranych umów stażu (z uwzględnieniem efektywności zatrudnienia);
- zaświadczeń o odbytym stażu.
5. Prowadzenie na bieżąco korespondencji dotyczącej organizacji stażu,
6. Stała współpraca z pośrednikami pracy w zakresie realizowanych ofert stażu,
7. Współpraca z doradcą zawodowym, pośrednikami pracy oraz innymi stanowiskami merytorycznymi,

8. Przygotowywanie i opracowywanie materiałów i analiz ekonomicznych dla potrzeb statystyki, sprawozdań, opracowań,
9.  Przeprowadzanie kontroli z zakresu realizowanych umów w zakładach pracy,
10.  Dokonywanie odpowiednich zapisów w komputerowej bazie danych oraz innych obowiązujących dokumentach i formularzach,
11.  Marketing usług oferowanych przez urząd:
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami,
- prowadzenie negocjacji z pracodawcami,
- promocja usług świadczonych przez urząd. 
 
Wymagane  dokumenty:
 
-          list  motywacyjny,
-          życiorys (CV) ,
-          kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-          kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-          kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-          oświadczenie o:
           ▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
           ▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
           ▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych
 
* oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
  
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  ( zgodnie  z  ustawą      z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,        z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.)
                                                                                                                           
..............................                                                                                                           
        podpis
 
Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze: STANOWISKO DS. OBSŁUGI INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
 
w   sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie  do dnia   11.02.2014 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania :
Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz


POŚREDNIK  PRACY 
 
W załącznikach szczegółowe wymagania dotyczące nabowu na stanowisko
Pośrednik Pracy a także kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


Nabór na wolne stanowisko Pośrednik Pracy
Pobierz

Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Pobierz
  

Ogłoszenia o pracy w PUPDyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
Specjalista ds. programów - stażysta
 
Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony
 
Wymagania  niezbędne : 
 
-          wykształcenie  wyższe 
-          biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, PROTON i urządzeń biurowych
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
           pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014r.,  poz. 1202 z późn. zm).
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 
           przestępstwo skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy 
           (Dz.U. z 2016 r., poz. 645)
-          znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na powierzonym  stanowisku 
           pracy,
 
Wymagania  dodatkowe : 
 
-          mile widziany odbyty staż w urzędzie pracy,
-          umiejętność  pracy w zespole,
-          odpowiedzialność,
-          komunikatywność,
-          kreatywność,
-          sumienność,
-          dyspozycyjność,
-          odporność  na  stres,
-          umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.
  
Zakres  zadań : 
1. Przygotowywanie  i  opracowywanie  projektów,  programów, analiz  z  zakresu  promocji  zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz  aktywizacji  zawodowej  finansowanych  ze  środków  krajowych  oraz   unijnych:

 • określenie   celów  programu  i  planowanie  jego  rezultatów,
 • określenie  działań  i  ich  kolejności – harmonogram  realizacji,
 • ocena  czasu  realizacji  programów,
 • ocena  zasobów  niezbędnych  do  uzyskania  celów  założonych   programie,
 • uzasadnienie  realizacji  programu,
 • podział  odpowiedzialności za przygotowanie  poszczególnych  części  składowych  projektu,  programu,
 • konstrukcja  budżetu.

2. Wdrażanie  i  realizacja usług  i  instrumentów  na  powiatowym  rynku  pracy:

 • nadzorowanie  umów  cywilno- prawnych zawartych  w  ramach  projektów i  programów,
 • monitorowanie  rezultatów  projektów  i  programów  realizowanych  w  ramach  środków  krajowych  i  unijnych,
 • sporządzanie  sprawozdań  z  zakresu  realizacji  projektów i  programów,
 • ocena  efektów  projektów  i  programów  realizowanych  w  roku  budżetowym,
 • współpraca  z  partnerami  w  zakresie  programowania, wdrażania  oraz  realizacji  usług  i  instrumentów  wsparcia.

3. Prognozowanie  potrzeb  finansowych  w  zakresie inicjowanych  projektów  i   programów.
4. Prowadzenie  korespondencji  w   zakresie  programów  i  projektów.
5. Udział  w  pracach  zespołu  projektowego  przygotowującego  projekty, wnioski i aplikacje. 
6. Opracowywanie  materiałów  promocyjnych – statystycznych  w  zakresie  rynku  pracy w  tym  zadań  
    realizowanych  w  ramach  EFS.
7. Współpraca  z  pracownikami Centrum Aktywizacji Zawodowej  oraz  innymi  pracownikami  Urzędu 
8. Dokonywanie  odpowiednich  zapisów  w  komputerowej  bazie  danych  oraz  innych  obowiązujących  
    dokumentach  i  formularzach.
9. Bieżące  kontrolowanie  prawidłowości  wykonywania  własnej  pracy,  z  uwzględnieniem  postanowień  
    zawartych  w regulaminie  oraz  obowiązków  wynikających  z  posiadanego  zakresu  czynności.
10. Wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  bezpośredniego  przełożonego,  oraz Dyrektora  Urzędu   
 
Wymagane  dokumenty: 
-          list  motywacyjny,
-          życiorys (CV) ,
-          kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-          kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-          kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-          oświadczenie o:

▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  ( zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2135) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm.)”

                                                                                                                          ..............................

   podpis      

Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  :
 
Specjalista ds. programów - stażysta
 
w   Biurze Podawczym  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno 
w  terminie  do dnia  27.05.2016 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania : 
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz
************************************************************Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony

Wymagania  niezbędne : 
-          wykształcenie  wyższe ekonomiczne/administracyjne/prawne,
-          biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
-          posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej pięć lat działalności 
           gospodarczej,
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o 
           pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.),
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 
           przestępstwo skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
-          nieposzlakowana opinia,
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy 
           (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.),
-          znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
-          znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na powierzonym  stanowisku 
           pracy.
 
Wymagania dodatkowe:
-          znajomość uwarunkowań lokalnego rynku pracy,
-          umiejętność zarządzaniem zasobami ludzkimi,
-          wysoka kultura osobista,
-          odporność na stres,
-          umiejętność pracy w zespole,
-          umiejętność samodzielnego organizowania pracy i terminowego wykonywania zadań,
-          dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność.
 
Zakres  zadań : 
-          Zastępstwo  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  zgodnie  z Regulaminem organizacyjnym    oraz   
           udzielonymi  upoważnieniami.
-          Realizacja  zadań  określonych  w  ustawie  z  dnia 20 kwietnia 2004 roku  o promocji  zatrudnienia  i  
           instytucjach  rynku  pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).
-          Planowanie, wytyczanie  kierunków  działania,  organizacja  pracy  podległych  działów, stanowisk.
-          Bezpośredni  nadzór  i kontrola nad  działalnością  podległych  działów, stanowisk.
-          Promocja   usług    urzędu.
-          Podejmowanie  decyzji  oraz  wydawanie  dyspozycji  z  zakresu  działania  podległych  działów, stanowisk.
-          Inicjowanie  efektywnych  programów  rynku  pracy. Nadzór i odpowiedzialność za ich przygotowanie i 
           prawidłową realizację.
-          Nadzór  i  odpowiedzialność  za  realizację  zadań    realizowanych  ze  środków  FP  oraz  innych  źródeł  
           finansowania zgodnie z zatwierdzonymi planami, podpisanymi umowami.
-          Nadzór  nad  prawidłowym  i rzetelnym  przeprowadzaniem  procedur  dotyczących  zamówień  publicznych  
           zgodnie  z  ustawą  prawo  zamówień  publicznych.
-          Koordynowanie  i  nadzorowanie  realizacji  zadań  w  zakresie  wyznaczonym  przez  Dyrektora  Urzędu.
-          Kontrola  i  ocena  realizacji  zadań  podległych  działów i stanowisk.
 
Wymagane  dokumenty: 
-          list  motywacyjny,
-          życiorys (CV) ,
-          kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-          kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-          kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-          oświadczenie o:

▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 2135) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)”                                                                                                          

..............................

                                                                                                                       podpis        

Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  :
 
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
 
w   sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno 
w  terminie  do 15.05.2016 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania : 
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz

************************************************************Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
KSIĘGOWY

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony
 
Wymagania  niezbędne : 
 
-          wykształcenie  wyższe ekonomiczne,
-          staż pracy w dziale finansowo-księgowym,
-          biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, PROTON i urządzeń biurowych,
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 
           2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.),
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 
           przestępstwo skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy 
           (Dz. U. z 2015 r. poz. 149  z późn. zm.),
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania na  powierzonym stanowisku 
           pracy.
     
Wymagania  dodatkowe : 
doświadczenie w pracy na w/w stanowisku,
- znajomość ustaw: 
a) o rachunkowości,
b) o finansach publicznych,
c) kodeks postępowania administracyjnego,
d) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość rozporządzeń: 
a) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 
   ze źródeł zagranicznych,
b) w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
   samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 
   funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
   Polskiej,
 
-          mile widziany odbyty staż pracy w urzędzie pracy w dziale finansowo-księgowym,
-          umiejętność  pracy  w  zespole,
-          odpowiedzialność,
-          komunikatywność,
-          kreatywność,
-          sumienność,
-          dyspozycyjność,
-          odporność  na  stres,
-          umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.
 
Zakres  zadań : 
 
1.      Prowadzenie dokumentacji  i  ewidencji księgowej operacji gospodarczych realizowanych w ramach środków 
         ZFŚS, PFRON;
2.      Prowadzenie ksiąg rachunkowych ZFŚS, PFRON  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami 
         ustalonymi w zakładowej polityce rachunkowości oraz innych wewnętrznych aktach prawnych dotyczących 
         spraw finansowo-księgowych;
3.      Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych dotyczących PFRON ( w zakresie finansowo-księgowym);
4.      Sporządzanie niezbędnych zestawień wydatków w ramach PFRON; 
5.      Sporządzanie niezbędnych zestawień wydatków w ramach ZFŚS;
6.      Bieżąca kontrola wydatków wskazanych w pkt. 4 i 5 oraz uzgadnianie tych wydatków ze stanowiskami 
         merytorycznymi PUP;
7.      Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ( w tym okresowe ustalanie 
         przeprowadzonych inwentaryzacji z inwentarzem i księgami rachunkowymi, oraz okresowe naliczanie 
         amortyzacji i umorzeń);
8.      Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentacji finansowo-księgowej, a w szczególności 
         wniosków o refundację składanych przez pracodawców i przedsiębiorców,
9.      Rozliczanie kosztów podróży służbowych (delegacje/polecenia wyjazdu służbowego);
10.    Sporządzanie przelewów w obowiązującym w jednostce elektronicznym systemie obsługi bankowej;
11.    Prowadzenie windykacji należności jednostki, polegającej w szczególności na:
a)      prowadzeniu rejestrów dłużników jednostki na podstawie otrzymanej dokumentacji z działów merytorycznych,
b)      bieżący monitoring wpływów należności,
c)      wysyłanie upomnień ( w tym prowadzenie rejestru wysłanych upomnień ),
d)      wystawianie tytułów wykonawczych oraz przekazywanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego ( w tym 
         prowadzenie rejestru wystawionych tytułów wykonawczych ),
e)      okresowe naliczanie odsetek od należności nie wpłaconych w terminie,
f)       uzgadnianie windykowanych należności z ewidencją księgową,
g)      współpraca z radcą prawnym
h)      współpraca ze stanowiskami merytorycznymi w zakresie windykowanych należności;
i)       przygotowywanie wezwań do zapłaty;
12.    Obliczanie ekwiwalentu pomocy brutto ( EDB ) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
13.    Sporządzanie dokumentów księgowych ( w oparciu o otrzymaną dokumentację )
14.    Udział w procesie zarządzania ryzykiem w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka
15.    Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora PUP.
 
 
Wymagane  dokumenty: 
 
-          list  motywacyjny,
-          życiorys (CV) ,
-          kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-          kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-          kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-          oświadczenie o:

▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 2135) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
                                                                                                           

..............................

                                                                                                                     podpis        

Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem:
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze :
 
KSIĘGOWY

w sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
 
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno 
w  terminie   do  27.04.2016 roku  (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz
na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania : 
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz

************************************************************Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
Specjalista ds. programów - stażysta

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony
 
Wymagania  niezbędne : 
 
-          wykształcenie  wyższe 
-          biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, PROTON i urządzeń biurowych
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
           pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm).
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 
           przestępstwo skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy 
           (Dz.U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.)
-          znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na powierzonym  stanowisku 
           pracy,
 
Wymagania  dodatkowe : 
 
-          mile widziany odbyty staż w urzędzie pracy,
-          umiejętność  pracy w zespole,
-          odpowiedzialność,
-          komunikatywność,
-          kreatywność,
-          sumienność,
-          dyspozycyjność,
-          odporność  na  stres,
-          umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.

Zakres  zadań : 
1. Przygotowywanie  i  opracowywanie  projektów,  programów, analiz  z  zakresu  promocji  zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz  aktywizacji  zawodowej  finansowanych  ze  środków  krajowych  oraz   unijnych:

 • określenie   celów  programu  i  planowanie  jego  rezultatów,
 • określenie  działań  i  ich  kolejności – harmonogram  realizacji,
 • ocena  czasu  realizacji  programów,
 • ocena  zasobów  niezbędnych  do  uzyskania  celów  założonych   programie,
 • uzasadnienie  realizacji  programu,
 • podział  odpowiedzialności za przygotowanie  poszczególnych  części  składowych  projektu,  programu,
 • konstrukcja  budżetu.

2. Wdrażanie  i  realizacja usług  i  instrumentów  na  powiatowym  rynku  pracy:

 • nadzorowanie  umów  cywilno- prawnych zawartych  w  ramach  projektów i  programów,
 • monitorowanie  rezultatów  projektów  i  programów  realizowanych  w  ramach  środków  krajowych  i  unijnych,
 • sporządzanie  sprawozdań  z  zakresu  realizacji  projektów i  programów,
 • ocena  efektów  projektów  i  programów  realizowanych  w  roku  budżetowym,
 • współpraca  z  partnerami  w  zakresie  programowania, wdrażania  oraz  realizacji  usług  i  instrumentów  wsparcia.

3. Prognozowanie  potrzeb  finansowych  w  zakresie inicjowanych  projektów  i   programów.
4. Prowadzenie  korespondencji  w   zakresie  programów  i  projektów.
5. Udział  w  pracach  zespołu  projektowego  przygotowującego  projekty, wnioski i aplikacje. 
6. Opracowywanie  materiałów  promocyjnych – statystycznych  w  zakresie  rynku  pracy      w  tym  zadań  
    realizowanych  w  ramach  EFS.
7. Współpraca  z  pracownikami Centrum Aktywizacji Zawodowej  oraz  innymi  pracownikami  Urzędu 
8. Dokonywanie  odpowiednich  zapisów  w  komputerowej  bazie  danych  oraz  innych  obowiązujących  
    dokumentach  i  formularzach.
9. Bieżące  kontrolowanie  prawidłowości  wykonywania  własnej  pracy,  z  uwzględnieniem  postanowień  
    zawartych  w regulaminie  oraz  obowiązków  wynikających  z  posiadanego  zakresu  czynności.
10. Wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  bezpośredniego  przełożonego,  oraz Dyrektora  Urzędu   
 
Wymagane  dokumenty: 
-          list  motywacyjny,
-          życiorys (CV) ,
-          kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-          kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-          kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-          oświadczenie o:

▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  ( zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2135) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.)
                                                                                                                           

..............................

                                                                                                                                      podpis         

Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  :
 
Specjalista ds. programów - stażysta
 
w   sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno 
w  terminie  do dnia  27.04.2016 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania : 
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz

************************************************************

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne  stanowiska  urzędnicze  w Dziale Ewidencji, Świadczeń, Informacji i Administracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
REFERENT DS. REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Liczba etatów  - 2  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony
 
Wymagania  niezbędne : 
 
-          wykształcenie  wyższe  ekonomiczne / administracyjne
-          biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, PROTON, SEPI i urządzeń biurowych
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
           pracownikach samorządowych(Dz.U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm).
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne          
           przestępstwo skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i instytucjach  rynku 
           pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.)
-          znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na 
           powierzonym  stanowisku pracy,
 
Wymagania  dodatkowe : 
 
-          mile widziany odbyty staż w urzędzie pracy,
-          umiejętność  pracy w zespole,
-          odpowiedzialność,
-          komunikatywność,
-          kreatywność,
-          sumienność,
-          dyspozycyjność,
-          odporność  na  stres,
-          umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.
 
Zakres  zadań : 
 
1.      Rejestracja osób bezrobotnych, poszukujących pracy.
2.      Ustalania statusu oraz uprawnień osoby rejestrującej się oraz pozbawianie tych uprawnień.
3.      Obsługa wypłat.
4.      Zgłaszanie i wyłączanie bezrobotnych oraz członków rodziny „ do” i  „z” ubezpieczenia społecznego bądź
         zdrowotnego:- gromadzenie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 5.     Sporządzanie i wydawanie informacji o osiągniętych dochodach – formularz PIT 11
         - w wersji papierowej i elektronicznej.                          
 6.     Sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych.
 7.     Wydawanie zaświadczeń:
         - w wersji papierowej bądź elektronicznej / w tym SEPI /.
 8.     Prowadzenie korespondencji w zakresie wykonywanych zadań ustawowych.
 9.     Współpraca z wszystkimi działami oraz komórkami w zakresie realizowanych zadań
         ustawowych.
10.    Gromadzenie, aktualizowanie oraz przechowywanie niezbędnej dokumentacji w związku
         z realizowanymi zadaniami.                            
11.    Bieżąca samokontrola poprawności wykonywanych zadań z uwzględnieniem
         obowiązujących przepisów  ustawowych, regulaminów oraz zarządzeń.
12.    Udział w procesie zarządzania ryzykiem w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka
13.    Przygotowanie informacji z zakresu dostępu do informacji publicznej.
 
Wymagane  dokumenty: 
 
-          list  motywacyjny,
-          życiorys (CV) ,
-          kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-          kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-          kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-          oświadczenie o:

▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych 

oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych   ( Dz. U. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.)
                                                                                                                          

.............................. 

         podpis         

 
Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  :
 
REFERENT DS. REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
 
w   sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie  do dnia  29 marca 2016 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania : 
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz

************************************************************Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI KADR

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony

Wymagania  niezbędne : 

- wykształcenie  wyższe  ekonomiczne / prawnicze,
- biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, PROTON i urządzeń biurowych,
- posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o          pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.),
- pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
- znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149  z późn. zm.),
- znajomość Kodeksu Pracy,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania na  powierzonym stanowisku pracy.
     
Wymagania  dodatkowe : 
 
doświadczenie w pracy na w/w stanowisku
- mile widziany odbyty staż pracy w urzędzie pracy,
- umiejętność  pracy  w  zespole,
- odpowiedzialność,
- komunikatywność,
- kreatywność,
- sumienność,
- dyspozycyjność,
- odporność  na  stres,
- umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.
 
Zakres  zadań : 
 
1. Prowadzenie spraw osobowych  pracowników  urzędu.
-  Przygotowanie dokumentów dotyczących: nawiązania, przebiegu  i rozwiązania stosunku  pracy oraz kompletowanie dokumentów osobowych kandydatów  do zatrudnienia 
- wydawanie skierowań na wstępne,  okresowe i kontrolne  badania lekarskie oraz prowadzenie  rejestru  wniosków  pracowników o zwrot  kosztów  zakupu okularów  korygujących  wzrok,
- wydawanie  skierowań na przeszkolenie w zakresie BHP  i  ppoż.
- prowadzenie  korespondencji w sprawach   ze   stosunku    pracy,
- prowadzenie ewidencji kadr,
- kompletowanie   dokumentów i  kierowanie  do ZUS   wniosków emerytalno –rentowych oraz przekazywanie  informacji  do  ZUS  o  zatrudnieniu   i  zwalnianiu  pracowników   w   tym   również   emeryta  (rencisty),
- prowadzenie  rejestru  i  sporządzanie  umów  dotyczących  używania  pojazdów    prywatnych  do  celów  służbowych oraz umów  cywilno  prawnych  z  pracownikami.
 
2. Zarządzanie  danymi   dotyczącymi   składników   płacy   pracowników
- gromadzenie i modyfikowanie aktualnych danych dot. składników  płacy  pracownika,
- ustalenie   uprawnień   do :  wypłaty   dodatkowego  wynagrodzenia   rocznego, wysługi  lat i nagrody jubileuszowej,
- sporządzanie i ewidencjonowanie wniosków o nagrody, odprawy rentowe i emerytalne itp.
- sporządzanie wykazów osób objętych przeszeregowaniem i awansem wraz z rozliczeniem skutków finansowych,
- uaktualnianie zmian w istniejących umowach o pracę w związku ze zmianami warunków   wynagrodzenia  pracowników  wynikających  z   przeszeregowań, awansów   lub   zmiany   innych   składników   wynagrodzenia,
- sporządzanie    decyzji    przyznającej   dodatek   i   imienną  listę  pracowników, którym  dodatek  do  wynagrodzenia  przyznano.
 
3. Prowadzenie dokumentacji dot. szkoleń pracowników oraz prowadzenie rejestru szkoleń. 
4. Prowadzenie dokumentacji związanej z delegacjami służbowymi. 
5. Przygotowanie wydruków komputerowych na potrzeby komórki finansowo-księgowej oraz prowadzenie zestawień statystycznych. 
6. Kontrola dyscypliny pracy :
- prowadzenie  ewidencji czasu  przepracowanego i nieprzepracowanego  w formie   kartoteki indywidualnej pracowników /Karty ewidencji czasu pracy/ sporządzanie   analiz   z  nieprzepracowanego   czasu pracy  oraz sporządzanie   list   obecności,
- opracowywanie   projektów   planów    urlopowo – wypoczynkowych oraz nadzór nad ich realizacją.
 
Wymagane  dokumenty: 
 
- list  motywacyjny,
- życiorys (CV) ,
- kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
- kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
- oświadczenie o:
   ▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
   ▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
   ▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych
 
oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  (zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych    (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 
                                                                                                                        
                                                                                                 ...........................................                                                                                                                                                                                                                                   podpis

 

Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem:
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze : SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI KADR
 
w sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
 
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno 

w  terminie   do  dnia   24.02.2016 roku  (liczy  się  data  wpływu do urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz
na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania : 
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz

************************************************************
Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
POŚREDNIK  PRACY

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony

Wymagania  niezbędne:

 • wykształcenie  wyższe
 • minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z pośrednictwem pracy,
 • biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, SEPI i urządzeń biurowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223,  poz. 1458 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 • znajomość Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.),
 • znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
 • znajomość obowiązujących przepisów regulujących tryb postępowania na powierzonym stanowisku.

Wymagania  dodatkowe:

 • umiejętność  pracy  w  zespole,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • odporność  na  stres,
 • umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.

Zakres  zadań: 
 
1.   Wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów:

 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.
 • rozporządzenia MPiPS z dnia 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014, poz. 667)

2. Świadczenie usług pośrednictwa pracy w różnych formach .
3. Pozyskiwanie i realizowanie ofert pracy od pracodawców krajowych.
4. Upowszechnianie ofert pracy krajowych i zagranicznych.
5. Prowadzenie kart pracodawców krajowych.
6. Organizowanie giełd pracy, spotkań, targów pracy.
7. Współpraca z WUP przy realizacji pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.
8. Współpraca z pozostałymi pracownikami CAZ-u, Działu Ewidencji Świadczeń i innymi stanowiskami.
 
Wymagane  dokumenty:

 • list  motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
 • oświadczenie o:
  ▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,*
  ▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  ▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą:
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  (zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”
                                                                                                                          
 

..............................
podpis          

Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem:
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  POŚREDNIK  PRACY  
 
w sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na adres:
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w terminie  do dnia  21.12.2015 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20.
 
Plik do pobrania: 
 
Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz

************************************************************


Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 

POŚREDNIK  PRACY

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony

Wymagania  niezbędne: 

 • wykształcenie  wyższe,
 • minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z pośrednictwem pracy,
 • biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, SEPI i urządzeń biurowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223,  poz. 1458 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 • znajomość Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.),
 • znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
 • znajomość obowiązujących przepisów regulujących tryb postępowania na powierzonym stanowisku.

Wymagania  dodatkowe: 

 • umiejętność  pracy  w  zespole,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • odporność  na  stres,
 • umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.

Zakres  zadań: 
 
1.   Wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów:

 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.
 • rozporządzenia MPiPS z dnia 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014, poz. 667)

2. Świadczenie usług pośrednictwa pracy w różnych formach.
3. Pozyskiwanie i realizowanie ofert pracy od pracodawców krajowych.
4. Upowszechnianie ofert pracy krajowych i zagranicznych.
5. Prowadzenie kart pracodawców krajowych.
6. Organizowanie giełd pracy, spotkań, targów pracy.
7. Współpraca z WUP przy realizacji pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.
8. Współpraca z pozostałymi pracownikami CAZ-u, Działu Ewidencji Świadczeń
     i innymi stanowiskami.
 
Wymagane  dokumenty: 

 • list  motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
 • oświadczenie o:
  ▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,*
  ▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  ▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą:
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  (zgodnie  z  ustawą      z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”
                                                                                                                           

.............................. 
podpis              

 
Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem:
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  POŚREDNIK  PRACY  
 
w sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na adres:
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w terminie  do dnia  23.10.2015 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20.
 
Plik do pobrania: 
Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz

************************************************************


Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 

DORADCA ZAWODOWY

 Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony
 
Wymagania niezbędne: 

 • wykształcenie  wyższe,
 • minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z pośrednictwem pracy,
 • biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, SEPI i urządzeń biurowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 • znajomość Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.),
 • znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
 • znajomość obowiązujących przepisów regulujących tryb postępowania na powierzonym stanowisku,

Wymagania dodatkowe: 

 • umiejętność  pracy  w  zespole,
 • odpowiedzialność
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • odporność  na  stres,
 • umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.

Zakres zadań: 
 
1.   Wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów:

 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.
 • rozporządzenia MPiPS z dnia 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014, poz. 667)

2. Świadczenie usług poradnictwa zawodowego na rzecz osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP w różnych formach.
3. Pomoc pracodawcom krajowym w:

 • doborze kandydatów do zatrudnienia
 • rozwoju zawodowym

4. Prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
5. Organizowanie giełd pracy, spotkań, targów pracy.
6. Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności 
    zawodowej do pracy i zawodu oraz kierunku kształcenia.
7. Współpraca z pozostałymi pracownikami CAZ-u, Działu Ewidencji Świadczeń i innymi stanowiskami.

Wymagane dokumenty: 

 • list  motywacyjny,  
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
 • oświadczenie o:
  ▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,*
  ▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  ▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych 

oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  (zgodnie  z  ustawą      z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2014 r. ,poz. 1182) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”
                                                                                                                          

..............................
podpis              

 
Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem:
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  DORADCA ZAWODOWY
 
w  sekretariacie  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na adres:
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie  do dnia 23.10.2015 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20.
 
Plik do pobrania: 
Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pobierz

                                                
Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
REFERENT DS. REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

 - umowa na czas określony
 
Wymagania  niezbędne : 
-          wykształcenie  wyższe  ekonomiczne / prawnicze
-          biegła znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ, SEPI i urządzeń biurowych
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  
           pracownikach samorządowych(Dz.U. Nr223 poz.1458 z późn. zm).
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
           skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy (Dz.U. z
           2013r. poz. 674 z późn.zm.)
-          znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na powierzonym  stanowisku pracy,
  
Wymagania  dodatkowe : 
 
-    mile widziany  odbyty staż pracy w urzędzie pracy,
-    umiejętność  pracy  w  zespole,
-    odpowiedzialność,
-    komunikatywność,
-    kreatywność,
-    sumienność,
-    dyspozycyjność,
-    odporność  na  stres,
-    umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.
  
Zakres  zadań : 
 
1. Rejestracja osób bezrobotnych, poszukujących pracy.
2. Ustalania statusu oraz uprawnień osoby rejestrującej się oraz pozbawianie tych uprawnień.
3. Obsługa wypłat.
4. Zgłaszanie i wyłączanie bezrobotnych oraz członków rodziny „ do” i  „z” ubezpieczenia społecznego bądź zdrowotnego:
    - gromadzenie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
5. Sporządzanie i wydawanie informacji o osiągniętych dochodach – formularz PIT 11- w wersji papierowej i
    elektronicznej.                          
6. Sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych.
7. Wydawanie zaświadczeń:
   - w wersji papierowej bądź elektronicznej / w tym SEPI /.
8. Prowadzenie korespondencji w zakresie wykonywanych zadań ustawowych.
9. Współpraca z wszystkimi działami oraz komórkami w zakresie realizowanych zadań ustawowych.
10. Gromadzenie, aktualizowanie oraz przechowywanie niezbędnej dokumentacji w związku
      z realizowanymi zadaniami.                            
11. Bieżąca samokontrola poprawności wykonywanych zadań z uwzględnieniem
      obowiązujących przepisów  ustawowych, regulaminów oraz zarządzeń.
12. Udział w procesie zarządzania ryzykiem w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka
13. Przygotowanie informacji z zakresu dostępu do informacji publicznej.
 
Wymagane  dokumenty: 
 
-          list  motywacyjny,
-          życiorys (CV) ,
-          kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-          kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-          kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-          oświadczenie o:

▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  ( zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 1182 z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych   (Dz. U. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.)
                                                                                                                          

                   ..............................
podpis         

Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  : REFERENT DS. REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
 
w   sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie  do dnia  03.08.2015 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania : 
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 Pobierz
Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
 
POŚREDNIK  PRACY-DORADCA KLIENTA

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy

 - umowa na czas określony
 
Wymagania  niezbędne : 
- wykształcenie  wyższe 
- minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym
- posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach    samorządowych(Dz.U. Nr223 poz.1458 z późn. zm).
- pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 
Wymagania  dodatkowe : 
- znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 149)
- znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
- dobra  znajomość  obsługi  komputera  i  urządzeń biurowych,
- znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na powierzonym  stanowisku pracy,
- umiejętność  pracy  w  zespole,
- odpowiedzialność,
- komunikatywność,
- kreatywność,
- sumienność,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.
  
Zakres  zadań : 
1. Realizacja  zadań  ustawowych  powiatowego  urzędu  pracy  w  zakresie pośrednictwa pracy.
2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz  pracodawcom  w pozyskaniu nowych pracowników
3. Marketing usług oferowanych przez urząd:
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami oraz innymi instytucjami
- pozyskiwanie  i  realizacja   ofert  pracy
- organizacja  giełd  i  targów  pracy
4. Dobór  kandydatów  i  kierowanie osób bezrobotnych ( w tym absolwentów) na subwencjonowane miejsca pracy.
5. Współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej.
6. Pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w obszarze działania urzędu.
7. Obsługa  komputerowych baz danych w zakresie pośrednictwa pracy.
8. Współpraca z  innymi  komórkami  w  zakresie  niezbędnym   na  stanowisku.
9. Sporządzanie  sprawozdań.
  
Wymagane  dokumenty: 
- list  motywacyjny,
- życiorys (CV) ,
- kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
- kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
- oświadczenie o:
     ▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
     ▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
     ▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych
 
oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie   przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą:
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  ( zgodnie  z  ustawą      z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych   ( Dz. U. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.)"


                                                                                                    ............................                                    

                                                                                                              podpis

 
Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  POŚREDNIK  PRACY-DORADCA KLIENTA  
 
w   sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie  do dnia    16.04.2015r.   (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania : 
kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
Pobierz

 

Projekt   współfinansowany  ze   środków  Unii  Europejskiej   w   ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na wolne 
stanowisko  urzędnicze  w PUP  Gniezno.  


POŚREDNIK  PRACY 

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy 

- umowa na czas określony
 
Wymagania  niezbędne : 
 
-          wykształcenie  wyższe 
-          minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z pośrednictwem pracy,
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
           o pracownikach samorządowych(Dz.U. Nr223 poz.1458 z późn. zm).
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
           przestępstwo skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 
Wymagania  dodatkowe : 
 
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy
           (Dz.U. z 2013r. poz. 674 z późn.zm.)
-          znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
-          dobra  znajomość  obsługi  komputera  i  urządzeń biurowych,
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na 
           powierzonym  stanowisku pracy,
-          umiejętność  pracy  w  zespole,
-          odpowiedzialność,
-          komunikatywność,
-          kreatywność,
-          sumienność,
-          dyspozycyjność,
-          odporność  na  stres,
-          umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy.
 
 Zakres  zadań : 
1. Realizacja  zadań  ustawowych  powiatowego  urzędu  pracy  w  zakresie pośrednictwa pracy.
2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz 
    pracodawcom  w pozyskaniu nowych pracowników
3. Marketing usług oferowanych przez urząd:
         -        nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami oraz innymi instytucjami
         -        pozyskiwanie  i  realizacja   ofert  pracy
         -        organizacja  giełd  i  targów  pracy
4.  Dobór  kandydatów  i  kierowanie osób bezrobotnych ( w tym absolwentów) na subwencjonowane miejsca pracy.
5. Współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w
    danym rejonie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej.
6. Pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w obszarze działania urzędu.
7. Obsługa  komputerowych baz danych w zakresie pośrednictwa pracy.
8. Współpraca z  innymi  komórkami  w  zakresie  niezbędnym na stanowisku.
9. Sporządzanie  sprawozdań.
 
 Wymagane  dokumenty: 
 
-  list  motywacyjny,
-  życiorys (CV) ,
-  kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-  kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-  kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-  oświadczenie o:
   ▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
   ▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
   ▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych
 
oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  ( zgodnie  z  ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.)
                                                                                                                          
..............................                                                                                                            
         podpis
 
Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze  POŚREDNIK  PRACY  
 
w   sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie  do dnia   11.02.2014 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania : 
Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz


Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gnieźnie  ogłasza  nabór  na wolne 
stanowisko  urzędnicze  w PUP  Gniezno.  


STANOWISKO DS. OBSŁUGI INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

Liczba etatów  - 1  / w pełnym wymiarze czasu pracy 

- umowa na czas określony 
 
Wymagania  niezbędne : 
 
-          wykształcenie  wyższe  preferowane z zakresu rachunkowości,
-          minimum 2 lata doświadczenia w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
-          posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
            o pracownikach samorządowych(Dz.U. Nr223 poz.1458 z późn. zm).
-          pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
-          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
            przestępstwo skarbowe,
-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 
Wymagania  dodatkowe : 
 
-          znajomość  Ustawy  z  dnia  20  kwietnia 2004  roku  o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy
           (Dz.U. z 2013r. poz. 674 z późn.zm.)
-          znajomość  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,
-          dobra  znajomość  obsługi  komputera  i  urządzeń biurowych, w tym programu Excel
-          znajomość  obowiązujących  przepisów  regulujących  tryb  postępowania  na powierzonym  stanowisku pracy,
-          umiejętność  pracy  w  zespole,
-          odpowiedzialność,
-          komunikatywność,
-          kreatywność,
-          sumienność,
-          dyspozycyjność,
-          odporność  na  stres,
-          umiejętność  organizacji pracy na  stanowisku pracy. 
  
Zakres  zadań : 
 
1. Przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji stażu, weryfikacja powyższych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,
2. Przygotowywanie oraz parafowanie umów dotyczących organizacji stażu,
3. Monitorowanie wydatkowanych środków przeznaczonych na staże:
- komputerowa rejestracja zaangażowanych środków,
- sporządzanie miesięcznych zestawień zaangażowanych oraz wydatkowanych środków,
- przekazywanie sporządzonych zestawień innym stanowiskom merytorycznym,
- analiza dokonywanych wydatków wg. ustalonych kryteriów
4. Prowadzenie rejestrów:
- wniosków dotyczących organizacji stażu (z uwzględnieniem sposobu realizacji);
- zawieranych umów stażu (z uwzględnieniem efektywności zatrudnienia);
- zaświadczeń o odbytym stażu.
5. Prowadzenie na bieżąco korespondencji dotyczącej organizacji stażu,
6. Stała współpraca z pośrednikami pracy w zakresie realizowanych ofert stażu,
7. Współpraca z doradcą zawodowym, pośrednikami pracy oraz innymi stanowiskami merytorycznymi,

8. Przygotowywanie i opracowywanie materiałów i analiz ekonomicznych dla potrzeb statystyki, sprawozdań, opracowań,
9.  Przeprowadzanie kontroli z zakresu realizowanych umów w zakładach pracy,
10.  Dokonywanie odpowiednich zapisów w komputerowej bazie danych oraz innych obowiązujących dokumentach i formularzach,
11.  Marketing usług oferowanych przez urząd:
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami,
- prowadzenie negocjacji z pracodawcami,
- promocja usług świadczonych przez urząd. 
 
Wymagane  dokumenty: 
 
-          list  motywacyjny,
-          życiorys (CV) ,
-          kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-          kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
-          kserokopie dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,
-          oświadczenie o:
           ▪ niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, *
           ▪ korzystaniu w pełni z praw publicznych,
           ▪ posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych
 
oświadczenie  służy  wyłącznie  do  procesu  rekrutacji. W  przypadku ewentualnego  zatrudnienia należało będzie  przedłożyć  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  przez  Krajowy  Rejestr  Karny
  
 
Dokumenty  aplikacyjne  powinny  być  opatrzone  klauzulą :
 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzania  rekrutacji  ( zgodnie  z  ustawą      z dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,        z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 21  listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.)
                                                                                                                           
..............................                                                                                                            
        podpis
 
Powyższe  dokumenty  należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem :
 
Nabór  na stanowisko urzędnicze: STANOWISKO DS. OBSŁUGI INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
 
w   sekretariacie   Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gnieźnie  lub  przesłać  pocztą  na  adres :
Powiatowy  Urząd  Pracy  ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno
w  terminie  do dnia   11.02.2014 roku (liczy  się  data  wpływu do  urzędu ).
Aplikacje, które  wpłyną do urzędu  po  określonym  terminie nie  będą  rozpatrywane.
Informacje  o  wynikach  naboru  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej BIP oraz  na  tablicy  informacyjnej w  Powiatowym  Urzędzie Pracy  w  Gnieźnie ul. Sobieskiego 20
 
Plik do pobrania : 
Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz


POŚREDNIK  PRACY 
 
W załącznikach szczegółowe wymagania dotyczące nabowu na stanowisko
Pośrednik Pracy a także kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


Nabór na wolne stanowisko Pośrednik Pracy
Pobierz

Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Pobierz
 


 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Dawid Przyborski
Utworzono: 06 marca 2013
Zmodyfikowano:16 maja 2016 przez Radosław Polus
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy