Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudniania obywateli z państw UE/EOG udzielane sa w Powiatowym Urzędzoe Pracy w Gnieźnie na parterze - p.6
Szczegółowych informacji dotyczących zatrudniania obywateli z państw UE/ EOG można uzyskać na krajowej stronie Eures www.eures.praca.gov.pl, www.zielonalinia.gov.pl lub stronie Wielkopolskiego Urzedu Wojewódzkiego w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl/informacje ogólne

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

Formalne ramy zatrudnienia
Cudzoziemiec (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego) aby pracować legalnie w  Polsce musi uzyskać zezwolenie na pracę (o ile jest to wymagane). Wykonywanie pracy niekoniecznie musi mieć formę umowy o pracę, mogą to być także inne umowy przewidziane przez kodeks cywilny (np. .umowa zlecenie, umowa o dzieło) a także świadczenie usług na zasadzie delegacji (powyżej 30 dni w rok) oraz pełnienie funkcji w zarządzie podmiotów gospodarczych.
Z obowiązku posiadania zezwolenia zwolnieni są w szczególności;
·        obywatele państw EOG i Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin,
·        osoby posiadające zezwolenie na osiedlanie się,
·        osoby posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w RP
·       osoby posiadające status rezydenta długoterminowego WE w innym państwie UE; które uzyskają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku m.in. z zamiarem pracy, działalności gospodarczej
·       uchodźcy, osoby korzystające z ochrony czasowej lub posiadające zgodę na pobyt tolerowany,
·        osoby zwolnione na podstawie odrębnych przepisów.
 
Zezwolenie na wniosek pracodawcy wydaje wojewoda (właściwy ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania pracodawcy). Zezwolenie wydawane jest na czas określony.
Wojewoda wydaje zezwolenie,jeżeli:
·        wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
·        uzyska informację starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi, o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, w oparciu o rejestry bezrobotnych  i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
 
Do obowiązku uzyskania informacji Starosty zarówno ustawa jak i rozporządzenia wykonawcze przewidują szereg wyjątków. Natomiast, jeżeli uzyskanie informacji jest wymagane, rolą powiatowego urzędu pracy działającego z upoważnienia Starosty jest sporządzenie informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Informacje, o której mowa wcześniej, powiatowy urząd pracy wydaje w terminie:
·        nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia oferty w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika możliwość zorganizowania rekrutacji,
·        nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia oferty w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.
W toku postępowania, zmierzającego do wydania informacji, powiatowy urząd pracy nie bierze pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zaniżone lub zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.
Urząd Pracy może wydać podmiotowi powierzającemu wykonanie pracy przez cudzoziemca informację, sporządzoną na podstawie wyników rekrutacji na takie samo stanowisko w oparciu o oferty pracy złożone przez ten podmiot w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

30.12.2015

Obwieszczenie MPiPS w sprawie przypadków, w których powierzenie wyk.pracy na terenie RP cudzoziemcowi

Dz.U.15.95

709 kB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 5 (ocen: 3)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 15 maja 2012
Zmodyfikowano:07 lipca 2016 przez Anna Kamińska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy