Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
449
 
273
 
657
 
1351
 
3762
Kreator CV
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się ze środków Funduszu Pracy o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.  
 1. Kto może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego?
 2. W jakiej wysokości może zostać przyznana refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego?
 3. Tryb przyznawania podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ?
 4. Wypłata refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ?
 5. Formy zabezpieczenia zwrotu
 6. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego a pomoc de minimis ?

1. Kto może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego?

O refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się Podmiot, prowadzący działalność gospodarczą, który przez okres co najmniej 24 miesięcy zatrudni osobę bezrobotną skierowaną przez Urząd, po spełnieniu następujących warunków:
 1. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 2. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
 3. nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 4. prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z tym, że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej;
 5. niekaralności w okresie 2 lat przez dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
 6. nierozwiązaniu w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez Podmiot;

2. W jakiej wysokości może zostać przyznana refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego?

Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dokonywania jest w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

3. Tryb przyznawania podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego:

 1. Podmiot zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego Podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Urząd powiadamia Podmiot w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Urząd zobowiązany jest podać przyczynę odmowy.
 3. Podstawą refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest umowa zawarta przez Urząd z Podmiotem. Umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać w szczególności zobowiązanie Podmiotu do:
a. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy;
b. utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;
c. zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:
                              -złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w pkt. I ppkt. 1-6,
                              -wykorzystanie środków niezgodnie z ich przeznaczeniem,
                              -nie dokonania zakupów w terminie,
-wydzierzawienia, likwidacji, sprzedazy lub zbycia na innej podstawie mienia nabytego z  udziałem środków w okresie trwania umowy,
                              -naruszenia innych warunków umowy;
d. zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Urzędu, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 3 ppkt 3a lub b;

4. Wypłata refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego:

Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest dokonywania po poniesieniu i rozliczeniu w terminie określoonym w umowie kosztów wyposazenia lub doposażenia stanowiska pracy, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w umowie.

5. Formy zabezpieczenia zwrotu:

 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 • gwarancja bankowa,
 • blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

6. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego a pomoc de minimis?

 1. Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego stanowi pomoc de minimis.
Refundacja dokonywan podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352z 24.12.2013, str.1) i sa udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia , z wyłaczeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.
Refundacja dokonywana producentowi rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art.107 i108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str 9) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.
Refundacja dokonywana przedszlolu lub szkole stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 352 z 24.12.2013, str.1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia: w przypadku gdy refundacja jest dokonywana jako wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 wrzesnia 1991 o systemie oswiaty-nie stanowi pomocy de minimis.
2. Refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla  skierowanego bezrobotnego nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.

Wniosek o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego pracodawca składa w:
Centrum  Aktywizacji Zawodowej
Powiatowego Urzędu Pracy
w Gnieźnie  ul. Sobieskiego 20
parter-INFORMACJA


 
Szczegółowe informacje pokój nr 11 (parter) tel.:  61 669 70 23
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

 
 

Tagi

      

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

z dnia 18 grudnia 2013

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013

w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis

893 kB
pdf

z dnia 18 grudnia 2013

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013

w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym

902 kB
pdf

z dnia 17 czerwca 2014

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014

uznające niektóre rodzaje pomocy zgodnie z rynkiem wewnętrznym

893 kB
pdf

z dnia 27 czerwca 2014

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014

w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis dot. rybołówstwa i akwakultury

634 kB
pdf

14.07.2017

Rozporządzenie MRPiPS w sprawie dokonywania z FP refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia st. pracy oraz przyznawania środków na podj. dział. gospodarczej

Dz.U.17.1380

286 kB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 3 (ocen: 2)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy