Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
449
 
273
 
657
 
1351
 
3762
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Przygotowanie zawodowe dorosłych
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych – instrument aktywizacji realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

Formy przygotowania zawodowego dorosłych:
Praktyczna nauka zawodu dorosłych – umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego; kończy się egzaminem  potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzaminem czeladniczym; czas trwania od 6 – 12 miesięcy. Program praktycznej nauki zawodu uwzględnienia  w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia egzaminu czeladniczego.
Praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza  w zawodzie.
Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym jest świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie albo świadectwo czeladnicze.
Przyuczenie do pracy dorosłych – umożliwia zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy; kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucją uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę; czas trwania od 3-6 miesięcy. Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy.
Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminami sprawdzającym przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę.
Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje .

   

Do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych mogą zostać skierowani:

Starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.
 
Pracodawcy, z którym starosta zawarł umowę w prawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, przysługuje jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany przez starostę uczestnik przygotowania zawodowego ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin. Premia jest przyznawana w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych .
 
Ponadto starosta finansuje należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu, koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających.


Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych


Szczegółowe informacje pokój nr 17 (parter) tel.:  61 669 70 16
  • od poniedziałku do piątku
    w godzinach 7:30 – 15:30

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

11 kwietnia 2014 r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie przyg.zawodowego dorosłych

Dz.U.2014.497

806 kB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy