Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW
 
 
 
 logo-KFS-pole-ochronne.jpg
 
 
Pracodawca może ubiegać  się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.
Środki te można przeznaczyć na:
a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy,  którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.
 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy, pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 
Ustawowo określono wysokość tego wsparcia:
1) dla mikroprzesiębiorców - 100% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku  na jednego uczestnika.
2) dla pozostałych pracodawców - 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, pracodawca pokryje 20% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników,  a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR,   zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)  (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).


Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający    z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.       Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.
 
Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.                                          
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku starosta podpisuje umowę  z pracodawcą.
 
 
 
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013, poz. 674 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U z 2014 r., poz.639).
 
 
Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
ul. Sobieskiego 20
pok.17, tel. 61 669 70 16 - specjaliści ds. rozwoju zawodowego:
Małgorzata Wiśniewska, Mateusz Idzikowski


Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego (KFS)
pomoc-de minimis


Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

14 maja 2014 r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dz.U.14.639

512 kB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy