Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja części kosztów wynagrodzenia do 30 roku życia
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Refundacja części kosztów wynagrodzenia do 30 roku życia

Szczegółowe informacje udzielane są na pokoju 61 669 70 23

Refundacja części kosztów wynagrodzenia do 30 roku życia

 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy lub przedsiębiorcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia.
 
Warunki, które musi spełniać osoba bezrobotna:

 
  • wiek do 30 roku życia,
  • ustalony II profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).
  •  nie może pozostawać w bliskim pokrewieństwie z pracodawcą (np. dziecko, małżonek, rodzic)
     
Wniosek o refundację może złożyć:
-przedsiębiorca,
-pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika),  u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 
 Warunki refundacji:
- refundacji podlega część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia
społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
- refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy,
 
Obowiązek utrzymania stanowiska:
Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego  w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.
 W przypadku niewywiązania się z warunku utrzymania zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.
 W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po zakończeniu refundacji, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.
 Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach wyżej opisanego instrumentu jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.


 Podstawa prawna:
1.Art. 150f, 150g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t..j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.)
2.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 1)
3.Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L 352  z 24.12.2013, str. 9).

 
Wniosek-o-refundacje

Wniosek-Oswiadczenie-Zgloszenie


 

Tagi

 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 4 (ocen: 2)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Anna Kamińska
Utworzono: 11 marca 2016
Zmodyfikowano:15 października 2018 przez Anna Kamińska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy