Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy

Osoba bezrobotna ma obowiązek:


 1. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy;
 2. Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 3. Bezrobotny ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy;
 4. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek niezwłocznie przedstawić we właściwym powiatowym urzędzie pracy świadectwo lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 5. Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370), organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia;
 6. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (stypendium). Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł;
 7. Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, ma obowiązek uprzedniego powiadomienia o tym powiatowy urząd pracy pod rygorem pozbawienia statusu bezrobotnego. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego;
 8. Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów;
 9. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną do tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się:
 • świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;
 • świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • zasiłek, stypendium lub inne pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78 ustawy;
 • koszty szkolenia w przypadku określonym w pkt.4 lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie;
 • koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w pkt.4 lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;
 • świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego;
 • świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego.
Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 1. W przypadku zmiany adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adresu do korespondencji, osoba zarejestrowana jako bezrobotny zawiadamia powiatowy urząd pracy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany.
Osoba zarejestrowana jako bezrobotny, która zamierza zmienić miejsce zamieszkania, w przypadku gdy skutkuje to zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy informuje powiatowy urząd pracy właściwy dla jej dotychczasowego miejsca zamieszkania o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie danych zgromadzonych w jej karcie rejestracyjnej oraz kopii dokumentów zgromadzonych w wersji papierowej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zamieszkania.
Osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania, o którym mowa wyżej, zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania w terminie do 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.
 1. W przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, bezrobotny uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, zawiadamia powiatowy urząd pracy o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego (ZUS ZLA) oraz dostarcza to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia. W przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku i stypendium, stosowne zaświadczenie lekarskie nie  musi być wystawiane na druku ZUS ZLA.
 


Osoba bezrobotna ma prawo do:

 • otrzymania pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania z poradnictwa zawodowego,
 • korzystania z kursów zawodowych organizowanych przez Urząd Pracy,
 • ubiegania się o sfinansowanie szkolenia na indywidualny wniosek lub w ramach pożyczki szkoleniowej,
 • świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych,
 • otrzymywania innych świadczeń przewidzianych w ustawie dla osób bezrobotnych.

Prawa i obowiązki poszukujacego pracy:


 • Poszukujący pracy może korzystać z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
 • Osoba zarejestrowana ma obowiązek zgłaszania się w powiatowym urzędzie pracy w ustalonych terminach;
 • Obowiązkiem poszukującego pracy jest utrzymywanie kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni;
 • Poszukujący pracy jest zobowiązany do informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.
 


Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2,3 (ocen: 4)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 15 maja 2012
Zmodyfikowano:07 września 2016 przez Anna Kamińska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy