Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

Szczegółowe informacje w CAZ na p.17 (parter)

Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

 1. Kto może ubiegać się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych?
 2. Zasady ubiegania się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
 3. Jakie świadczenia przysługują podczas uczęszczania na studia podyplomowe?

1.Kto może ubiegać się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych?

O sfinansowanie studiów podyplomowych mogą ubiegać się:

 1. osoby bezrobotne;
 2. osoby poszukujące pracy, które:
  1. są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  2. są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
  3. otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
  4. uczestniczą w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
  5. są żołnierzami rezerwy;
  6. pobierają rentę szkoleniową;
  7. pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
  8. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;
  9. są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust.3 pkt 2 lit.h oraz ha 
 3. pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową  lub działalnosć gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie.

2.Zasady ubiegania się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych?

Urząd, na wniosek, może sfinansować ww. osobom z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie studiów podyplomowych składają w Urzędzie wniosek, do którego należy dołączyć w szczególności:

 • uzasadnienie celowości podjęcia studiów podyplomowych,
 • dokument zawierający informacje o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Urząd zawiera z wnioskodawcą umowę o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.
Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może nastąpić jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry studiów.

Osoby korzystające z dofinansowania kosztów studiów podyplomowych zobowiązane będą do przedkładania w Urzędzie dokumentu potwierdzającego kontynuację studiów podyplomowych oraz dyplom ukończenia tych studiów.
W przypadku gdy uprawniona osoba w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą nie zawiesza się dofinansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

3. Jakie świadczenia przysługują podczas uczęszczania na studia podyplomowe?

Osobie posiadającej status bezrobotnego, której Urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiachzgodnie z  programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Osobie posiadającej status bezrobotnego, której Urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, która w trakcie tych studiów podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia studiów. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, o którym mowa wyżej przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.

Ubezpieczenie, o którym mowa wyżej nie przysługuje uczestnikowi studiów podyplomowych w przypadku gdy uczestnik posiada już takie ubezpieczenie.

Wniosek

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 06 grudnia 2012
Zmodyfikowano:18 czerwca 2014 przez Anna Kamińska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy