Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
449
 
273
 
657
 
1351
 
3762
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Bezrobotny chcący rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej może ubiegać się z Funduszu Pracy o środki na jej podjęcie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności.

 

 1. Kto może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?
 2. W jakiej wysokości mogą zostać przyznane środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego?
 3. Tryb przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego.
 4. Formy zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej.

 

1. Kto może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony przez Urząd, w przypadku spełnienia przez bezrobotnego następujących warunków:
 1.  w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
  1. nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy określonej w ustawie,
  2. nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  3. po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych,staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie,
 2. nie otrzymał bezzwrotnych srodków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 3. spełnia warunki do otrzymania środków stanowiących „pomoc de minimis”, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006z dnia 15 grudnia 2006r.w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (DZ. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6). W zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i są przyznawane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami;
 4. nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających bezposrednio dzień złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 5. nie był karany 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 21.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grośbą kary,
 6. zobowiazał się do prowadzenia dzaiłalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawieszania,
 7. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznania jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 
 8. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego finansowanie.

2. W jakiej wysokości mogą zostać przyznane środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego?

 1. nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca) przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy.

3. Tryb przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego:

 1. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.
 2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Urząd powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w  terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Urząd zobowiązany jest podać przyczynę odmowy.
 3. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez Urząd z bezrobotnym na piśmie pod rygorem nieważności i po spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powinna zawierać w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:
 • prowadzenia działalnosci gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy  
 • wydatkowania, w okresie od dnia zawarcia umowy do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego,
 • złożenia rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
 • zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Urzędu, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od otrzymania dofinansowania w przypadku:
4. a) wykorzystanie otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,
    b) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesiecy, do  okresu prowadzenia  działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
   c) podjęcie zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12   miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
   d) złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia , zaświadczenia lub informacji,
   e) naruszenia innych warunków umowy.
 1.  W przypadku śmierci Bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do upływu 12    miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu wypłacanego dofinansowania dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.

4. Formy zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej:

 1. weksel z poręczenie wekslowym (aval),
 2. gwarancja bankowa,
 3. blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Szczegółowe informacje pokój nr 12 (parter) tel.:  61 669 70 24
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30-15:30

 UWAGA!
Przyznane bezrobotnemu jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, stanowią pomoc de minimis.

Tagi

  

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

z dnia 18 grudnia 2013

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013

w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis

893 kB
pdf

z dnia 27 czerwca 2014

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014

w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis dot. rybołówstwa i akwakultury

634 kB
pdf

14.07.2017

Rozporządzenie MRPiPS w sprawie dokonywania z FP refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia st. pracy oraz przyznawania środków na podj. dział. gospodarczej

Dz.U.17.1380

286 kB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1,8 (ocen: 41)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy