Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dotacje dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Dotacje dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 1. Kto może ubiegać się o otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej?
 2. W jakiej wysokości można otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej?
 3. Tryb przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 4. Wypłata jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 5. Formy zabezpieczenia zwrotu.
 6. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej nie mogą być przeznaczone między innymi na.

 

1. Kto może ubiegać się o otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej?

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może jednorazowo otrzymać środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:
 1. podjęcie po raz pierwszy działalności:
  1. gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  2. rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,w  tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji.
 2. wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
 3. ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1), lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkowstwa w spółdzielni socjalnej.

2. W jakiej wysokości można otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej?

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Refundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia. 

3. Tryb przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej:

 1. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu składa wniosek, zgodnie ze wzorem.
 2. Starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
 4. W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji Starosta zawiera umowę z wnioskodawcą. 

4. Wypłata jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej:

Starosta przekazuje środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, i przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio:
 1. ustanowienie zabezpieczenia określonego w umowie,
 2. informacji o dokonanie wpisu do CEi DG,
 3. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej,
 5. kopie decyzji Prezesa Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz zgłoszenia do właściwego terenowo urzędu gminy/miasta jako płatnik podatku rolnego,
 6. kopii zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez beneficjenta oraz przyjęcie na jej członka.
Przekazanie środków może nastąpić przed dniem przedstawienia przez wnioskodawcę kopii koncesji lub zezwolenia, jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a beneficjent zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków. W tym przypadku wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia w urzędzie  w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia otrzymania.

5. Formy zabezpieczenia zwrotu:


 1. weksel z poręczenie wekslowym (awal),
 2. gwarancja bankowa,
 3. blokada rachunku bankowego
 4.  

6. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej nie mogą być przeznaczone między innymi na:

I.Środków przyznanych na  podjęcie działalności nie można przeznaczyć na pokrycie następujacych kosztów:
 

 1.  udziałów w spółkach,
 2.  zakupu nieruchomości oraz kiosków, kontenerów itp.,
 3. zakupu, remontu i adaptacji samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników, przyczep, dźwigów samojezdnych,
 4. zakupu mebli innych niż biurowe oraz sprzętu RTV i AGD, jeśli działalność będzie prowadzona w lokalu mieszkalnym,
 5. remont, jeśli działalność będzie prowadzona w lokalu mieszkalnym,
 6. remont lokalu użyczonego, wynajmowanego w wysokości nie wyższej niż 20% lub gdy umowa zawarta jest na okres krótszy niż 24 m-ce od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 7. zakupu na podstawie umowy kupna – sprzedaży, umowy o dzieło i umowy zlecenie,
 8. opłat administracyjnych, bankowych, skarbowych oraz związanych z uzyskaniem pozwoleń, licencji i koncesji,
 9. finansowaniem umów leasingu, kredytowych lub pożyczkowych,
 10. kosztów reklamy w mediach,
 11. bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 12. przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu, przez co rozumie się sytuację, w której nastąpi odkupienie środków trwałych i obrotowych od podmiotu, z jednoczesnym prowadzeniem działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu co inny podmiot,
 13. finansowanie zakupu od współmałżonka, innego członka rodziny w linii prostej: wstępni -rodzice, dziadkowie, zstępni – dzieci, wnuki , prawnuki, w  linii bocznej – rodzeństwo,
 14. finansowanie zakupu od osób pozostających z Wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 15.  kosztów określonych w rozporządzeniu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de minimis  w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6).
II.Środki na podjęcie działalności nie mogą być udzielone na: Środki mogą być przyznane jako pomoc de minimis, o której mowa w:
 1. działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółek (osobowych i kapitałowych),
 2. działalność prowadzoną wyłącznie poza granicami kraju,
 3. działalność gospodarczą wykluczoną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami, albo rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35),
 4.  handel obwoźny oraz sprzedaż poza siecią sklepową,
 5.  sprzedaż internetową, jeżeli stanowi ona wyłączną formę działalności,
 6.  handel bronią, w tym w celach kolekcjonerskich,
 7.  handel środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i środkami zastępczymi  w rozumieniu ustawy  z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym preparatami z tej grupy określonymi jako kolekcjonerskie,
 8.  handel, w tym handel internetowy, preparatami odchudzającymi i odżywkami spożywczymi poza sprzedażą prowadzoną w stacjonarnych aptekach i sklepach zielarskich,
 9. prowadzenie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego (opłat) bez współpracy z bankiem, SKOK lub Pocztą Polską,
 10. prowadzenie lombardu,
 11. prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich itp.,
 12. usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,
 13. usługi opieki nad dziećmi świadczone przez osoby nieposiadające przygotowania zgodnego z wymogami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3,
 14. usługi wynajmu lokali, za wyjątkiem usług hotelarskich,
 15. prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka,
 16. prowadzenie  działalności gospodarczej w lokalu , w którym prowadzona jest inna działalność.

III.Środki mogą być przyznane jako pomoc de minimis, o której mowa w:
 1. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),
 2. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i  88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) albo
 3. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6).

Szczegółowe informacje pokój nr 12 (parter) tel.:  61 669 70 24
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30


 

Dotacje dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Szczegółowe informacje pokój nr 12 (parter) tel.:  61 669 70 24
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

 
 

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

24 czerwca 2014

Rozporządzenie MPiPS w sprawie przyznania środków na podjecie dz. gosp. osobie niepeł.

Dz.U z 2014 poz.847

617 kB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 6)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 17 stycznia 2013
Zmodyfikowano:01 lipca 2016 przez Anna Kamińska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy