Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy » Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Osoby niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy mogą skorzystać m.in. z usług oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie:
-pośrednictwa pracy (parter-pokoje 5,6,7,10,14,15,16,19,20)
-doradztwa zawodowego (parter-pokoje 4,7,10,14,15,19,20)
-szkoleń (parter-pokój 17)

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
 

 1. Z jakich form wsparcia w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych może skorzystać Pracodawca ?
 2. Kto może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ?
 3. W jakiej wysokości może zostać przyznana refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ?
 4. Tryb przyznawania pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 5. Środki z tytułu refundacji wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej nie mogą być przeznaczone między innymi na
 6. Formy zabezpieczenia zwrotu.


1. Z jakich form wsparcia w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych może skorzystać Pracodawca?

Starosta może ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrócić Pracodawcy:

 • koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

2. Kto może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

 1. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej może zostać przyznana Pracodawcy, jeżeli:
  • zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy,
  • złożył wniosek o przyznanie refundacji, zwany dalej „wnioskiem”.
 2. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej nie może zostać przyznana Pracodawcy, jeżeli:
  • nie prowadził działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację,
  • posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • posiada zaległości z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej (zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz UE C 224 z 01.10.2004),
  • toczy się w stosunku do składającego wniosek postępowanie upadłościowe lub został zgłoszony wniosek o likwidację,
  • był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.),
  • ubiega się o refundację stanowiska pracy, na które Urząd nie może skierować bezrobotnych lub poszukujących pracy, gdyż nie figurują w rejestrze Urzędu bezrobotni lub poszukujący pracy o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tego typu stanowiskach pracy.

3. W jakiej wysokości może zostać przyznana refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej dokonywana jest w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 

4. Tryb przyznawania pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej:

 1. Pracodawca zamierzający wyposażyć stanowisko Pracy osoby niepełnosprawnej składa do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska Pracy osoby niepełnosprawnej. W przypadku wniosków składanych przez Starostę winny być one złożone do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Starosta pisemnie informuje Pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta informuje Pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
 4. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów , Urząd występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii, odpowiednio,  o  przystosowaniu do potrzeb  wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

5. Wypłata refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej:

 1. Pracodawca przedstawia w Urzędzie wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, do którego dołącza: kopię umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy, orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność tej osoby oraz kopie dowodów potwierdzających poniesione koszty podlegające refundacji w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów.
 2. Wydatkowanie przyznanych środków przeznaczonych na zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem, dowodem zapłaty lub umową cywilno-prawną.
 3. Wydatkowanie środków przeznaczonych na wytworzenie wyposażenia objętego refundacją Pracodawca dokumentuje przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną. Cenę nabycia i koszt wytworzenia wyposażenia objętego refundacją ustala się i dokumentuje zgodnie z przepisami o rachunkowości. Koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy finansuje Pracodawca.
 4. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do Urzędu dokumentów, Urząd występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.
 5. Zwrotu kosztów dokonuje Starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z Pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.
 6. Urząd przekazuje refundację na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy , odpowiednio,  o  przystosowaniu do potrzeb  wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.
 7. Zwrot kosztów jednostkom budżetowym następuje na wydzielony rachunek dochodów własnych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Warunkiem zwrotu kosztów jest ich poniesienie przez jednostkę budżetową ze środków uprzednio zgromadzonych na tym rachunku.

6. Formy zabezpieczenia zwrotu:

 1. weksel z poręczenie wekslowym (aval),
 2. gwarancja bankowa,
 3. blokada rachunku bankowego,

 


 

 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 1)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 22 maja 2012
Zmodyfikowano:14 lipca 2016 przez Anna Kamińska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy