Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
449
 
273
 
657
 
1351
 
3762
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy » Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Specjaliści ds. rozwoju zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie (parter)
pokój 17 - tel. 6697016


Plan szkoleń z Funduszu Pracy na rok 2017

Plan szkoleń z POWER na 2017 rok

Plan szkolen z WRPO na 2017 rok

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Szkolenie – oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Zainteresowanych szkoleniami zapraszamy do
Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
na ul. Sobieskiego 20

 1. Kto może ubiegać się o skierowanie na szkolenie?
 2. Na jakie szkolenia może zostać skierowana osoba?
 3. Jakie świadczenia może otrzymać osoba bezrobotna uczestnicząca w szkoleniu?
 4. Kto opłaca koszty szkoleń?
 5. Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji.
 6. Pożyczka szkoleniowa.
1. Kto może ubiegać się o skierowanie na szkolenie?

Na szkolenie organizowane i finansowane z Funduszu Pracy mogą zostać skierowane m.in.:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie,
 • pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie,
 • osoby poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie, które:
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach;
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
  • są żołnierzami rezerwy;
  • pobierają rentę szkoleniową;
  • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
Zadaniem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalnosci gospodarczej w szczególności w przypadku:
 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
2. Na jakie szkolenia może zostać skierowana osoba?

Urząd organizuje i finansuje 2 rodzaje szkoleń tj.:

 • szkolenia z inicjatywy Urzędu – szkolenia grupowe dla grup kierowanych przez Urząd lub z zakresu aktywnego poszukiwania pracy realizowane w klubie pracy bądź zlecane w trybie określonym ustawą;
 • szkolenia z inicjatywy osób bezrobotnych – szkolenia indywidualne, jeżeli bezrobotny uzasadni celowość tego szkolenia, a koszt takiego szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Organizacja szkolenia poprzedzona jest złożeniem wniosku. Wniosek o skierowanie na szkolenie musi zostać złożony w Urzędzie przed rozpoczęciem planowanego szkolenia. Nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów szkolenia lub skierowania na trwające już szkolenie. 
 •  
 • Szkolenie finansowane przez Urząd ze środków Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.
3. Jakie świadczenia może otrzymać osoba bezrobotna uczestnicząca w szkoleniu?

Wysokość stypendium w okresie odbywania szkolenia wynosi miesięcznie 120% zasiłku, o którym mowa w akt. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niz 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo do wyboru świadczenia.

Osoba skierowana przez Urząd na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działaności gospodarczej w  trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Przysługuje jej wówczas stypendium w wysokości 20% zasiłku od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działaności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne.
Urząd może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

4. Kto opłaca koszty szkoleń?

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, którzy otrzymali skierowanie z Urzędu.

5. Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

O dofinansowanie kosztów egzaminów lub kosztów uzyskania licencji do wysokości przeciętnego wynagrodzenia mogą ubiegać się:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie,
 • pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalnosc gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie,
 • osoby poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie, które:
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach;
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
  • są żołnierzami rezerwy;
  • pobierają rentę szkoleniową;
  • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

W przypadku osób bezrobotnych konieczne jest dołączenie do wniosku deklaracji pracodawcy lub oświadczenie bezrobotnego o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po zdaniu egzaminu/uzyskaniu licencji. W przypadku pozostałych osób konieczne jest uzasadnienie celowości uzyskania licencji lub zdania egzaminu.

W celu uzyskania dofinansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie wniosek oraz m.in.:

 • zaświadczenie wydane przez jednostkę egzaminującą/wydającą licencję zawierające informacje o nazwie, terminie, miejscu i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji,
 • w przypadku osób bezrobotnych deklarację pracodawcy lub oświadczenie bezrobotnego o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po zdaniu egzaminu /uzyskaniu licencji,
 • w przypadku osób poszukujących pracy oraz pracowników, o których mowa powyżej, uzasadnieni celowości uzyskania licencji lub zdania egzaminu.
6. Pożyczka szkoleniowa

O pożyczkę szkoleniową mogą ubiegać się:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie,
 • pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalnosć gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie,
 • osoby poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie, które:
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach;
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
  • są żołnierzami rezerwy;
  • pobierają rentę szkoleniową;
  • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.


Pożyczka udzielana jest na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalnosci gospodarczej

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 400% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

 

 

Tagi

  

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

17 marca 2014

Obwieszczenie MPiPS w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

Dz.U.14.781

914 kB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 4)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 22 maja 2012
Zmodyfikowano:09 maja 2017 przez Anna Kamińska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy