Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Staże

Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie- pokój 13 tel. 6697017 

Staże

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
 
Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650).

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Program powinien określać:
1)    nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
2)    zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
3)    rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
4)    sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
5)    opiekuna osoby objętej programem stażu.

Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu, o którym mowa w ust. 4, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić warunki odbywania stażu, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwych warunków nabywania umiejętności dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Obowiązki pracodawcy, u którego bezrobotny odbywa staż:
 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu, z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydzielenie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
 • zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych,
 • niezwłoczne (nie później jednak niż w terminie 7 dni) poinformowanie Urzędu o przypadkach przerwania odbywania stażu lub o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 • udzielenie na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu;
 • dostarczanie listy obecności podpisanej przez bezrobotnego w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca, stanowiącej podstawę do wypłaty stypendium.
 
Bezrobotny skierowany do odbycia stażu ma obowiązek:
 • przestrzegać ustalony przez pracodawcę rozkład czasu pracy,
 • sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu oraz stosować się do poleceń pracodawcy i opiekuna (o ile nie są one sprzeczne z prawem),
 • przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy (regulamin pracy, tajemnica służbowa, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe). Bezrobotny sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych umiejętnościach praktycznych.
Bezrobotny sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające infirmacje o wykonywanych zadań oraz uzyskanych umiejętnościach praktycznych.

 Pracodawca w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów jest informowany pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Szczegółowe informacje pokój nr 13 (parter) tel.:  61  669 70 17
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

 

 
 

UWAGA!
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium.
Przyznanie stypendium oraz jego wypłata dokonywana jest przez Urząd Pracy.

 


Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

z dnia 7.08.2014

Klasyfikacja zawodów i specjalnosci dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania

Dz.U.14.1145

634 kB
pdf

z dnia 20 sierpnia 2009r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegół.warunków odbywania stażu

Dz. U. z 2009r. Nr 142, poz. 1160

31 kB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1,8 (ocen: 9)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Dawid Przyborski
Utworzono: 08 lutego 2013
Zmodyfikowano:12 grudnia 2018 przez Anna Kamińska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy