Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Roboty publiczne

Szczegółowe informacje pokój nr 11 (parter) tel.:  61 669 70 23

 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30 

 

 

Roboty publiczne

1. Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty -  z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy- gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej  i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki ,jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa , funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.
2. Roboty publiczne organizowane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 13.06.2003r. (Dz.U. nr 122 poz.1143 z 2003r.) o zatrudnieniu socjalnym oraz w ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013r. poz 674 z późn.zm) a także Rozporządzeniu MPiPS z dnia 24.06.20014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. z 2014r. poz.864).
3. Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dokonywana w ramach robót publicznych stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352z 24.12.2013, str.1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art.107 i108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
 
Wniosek o organizację robót publicznych pracodawca składa w:
Centrum  Aktywizacji Zawodowej
Powiatowego Urzędu Pracy
w Gnieźnie  ul. Sobieskiego 20
parter-INFORMACJA


 Szczegółowe informacje pokój nr 11 (parter) tel.:  61 669 70 23
 
od poniedziałku do piątkuw godzinach 7:30 – 15:30 


 

Tagi

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

24.06.2014

Rozporządzenie MPIPS w spr.organizowanie prac inter.i robót publicz oraz jed.refundacja kosztów

Dz.U.2014.864

521 kB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 2)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 22 maja 2012
Zmodyfikowano:14 lipca 2016 przez Anna Kamińska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy