Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy » Przygotowanie zawodowe dorosłych
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Szczegółowe informacje na temat przygotowania zawodowego dorosłych udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie -pokój 17 tel. 669 70 16 

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych – instrument aktywizacji realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

Formy przygotowania zawodowego dorosłych:
Praktyczna nauka zawodu dorosłych – umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego; kończy się egzaminem  potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzaminem czeladniczym; czas trwania od 6 – 12 miesięcy.
Program praktycznej nauki zawodu uwzględnienia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia egzaminu czeladniczego.
Praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.
Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym jest świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie albo świadectwo czeladnicze.
Przyuczenie do pracy dorosłych – umożliwia zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy; kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucją uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę; czas trwania od 3-6 miesięcy.
Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy.
Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminami sprawdzającym przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę.
Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje .
 
Program przygotowania zawodowego dorosłych, opracowywany jest przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą. Wymiar czasu tej formy aktywizacji nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.
 
Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu realizacji całego programu przygotowania zawodowego dorosłych i realizowane jest u pracodawcy. Pozostałe 20% czasu to nauka teorii, która jest realizowana u pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej.
 
Starosta kieruje osobę uprawnioną do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy na jej wniosek składany we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy, jeśli wynika to z zaleceń § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych.
 
Skierowanie do odbywania przygotowania zawodowego dorosłych w przypadku zawodów wymagających szczegółowych predyspozycji psychofizycznych wymaga pozytywnej opinii doradcy zawodowego.
 
Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, posiadającego odpowiednie kwalifikacje.
 
Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych jest wymagane posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.
Od opiekunów przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie przyuczenia do pracy dorosłych jest wymagane posiadanie co najmniej:
  • wykształcenia średniego,
  • 3 letniego stażu pracy w zawodzie,  w którym są wykonywane zadania zawodowe wymagające umiejętności nabywanych w trakcie przyuczenia,
  • rocznego doświadczenia w sprawowaniu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.
 
Szczegółowe informacje pokój nr 17 (parter) tel.:  61 669 70 16
  • od poniedziałku do piątku
    w godzinach 7:30 – 15:30

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

11 kwietnia 2014 r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie przyg.zawodowego dorosłych

Dz.U.2014.497

806 kB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 5 (ocen: 1)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 06 stycznia 2010
Zmodyfikowano:04 sierpnia 2014 przez Anna Kamińska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy