Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3763
Kreator CV
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.
 1. Kto może być organizatorem prac interwencyjnych?
 2. Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?
 3. Jaki jest tryb organizowania prac interwencyjnych?
 4. Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych:
 5. Prace interwencyjne a pomoc de minimis?

1.Kto może być organizatorem prac interwencyjnych?

 1. Prace interwencyjne mogą być organizowane przez pracodawcę.

2. Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Na prace interwencyjne może zostać skierowana osoba zarejestrowana w urzędzie, która ma określony II profil pomocy.
 

3. Jaki jest tryb organizowania prac interwencyjnych?

 1. Pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy.
  Wnioski należy składać w Centrum  Aktywizacji Zawodowej w Gnieźnie na ul. Sobieskiego 20-parter INFORMACJA
Szczegółowe informacje pokój nr 11 (parter) tel.: 61 669 70 23
 • od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7:30 – 15:30.
 1. Urząd w terminie 30 od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z odpowiednimi oświadczeniami powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.
 2. Starosta zawiera z pracodawcą organizującym prace interwencyjne umowę określającą w szczególności:
  • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
  • rodzaj i miejsce wykonywania prac interwencyjnych oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
  • terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne,
  • obowiązek informowania Starosty o wypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym oraz o zamianach w zawartej z bezrobotnym umowie o pracę,
  • obowiązek utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego prze okres wymagany ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • obowiazek zwrotu uzyskanej pomocy na warunkach określonych w ustawie, w przypadku nieutrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez wymagany okres.
 3. Pracodawca, u którego skierowani bezrobotni będą wykonywać prace interwencyjne, zawiera z bezrobotnymi umowy o pracę.

4. Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych:

Refundacja ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dokonywana jest za okresy miesięczne, po przedłożeniu przez pracodawcę następujących dokumentów:
 1. Wniosku, stanowiącego załącznik do umowy o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i wynagrodzenie za czas choroby oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych bezrobotnych,
 2. poniższych załączników do wniosku:
  • listy obecności (w przypadku choroby – kserokopia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy),
  • listy płac zawierające potwierdzenie odbioru wynagrodzenia,
  • deklaracji ZUS P DRA oraz dowody wpłaty lub kserokopie wyciągu bankowego potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy.

5.Prace interwencyjne a pomoc de minimis?

Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dokonywana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352z 24.12.2013, str.1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art.107 i108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
 
wróć na początek artykułu

Tagi

   

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

24.06.2014

Rozporządzenie MPIPS w spr.organizowanie prac inter.i robót publicz oraz jed.refundacja kosztów

Dz.U.2014.864

521 kB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 5 (ocen: 2)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy